Logo Yourskills

Servicevilkår

1. januar 2019

Din brug af Yourskills hjemmesiden ("Hjemmesiden") og ethvert andet Yourskills produkt, lektionsmål, flow, afleveringsopgaver og tjenester, der udbydes til dig på, fra eller igennem Hjemmesiden af Yourskills (samlet benævnt "Tjenesten"), er underlagt vilkårene i en juridisk aftale mellem dig og matX ApS. matX ApS har adressen Hvidovrevej 96, 2650 Hvidovre, Danmark. ("matX")

Den juridiske aftale, som du indgår med matX , består af (A) de vilkår og betingelser, der fremgår af dette dokument, (B) Yourskills Privatlivspolitik (https://yourskills.dk/privacy) samt Yourskills Retningslinjer for fællesskab (https://yourskills.dk/community) samt Yourskills databehandleraftale (https://yourskills.dk/datahandling) hvor din uddannelsesinstitution eller arbejdsplads er dataansvarlig, såfremt de har indgået en databehandleraftale med matX . (samlet benævnt "Vilkårene").

Vilkårene udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og Yourskills i relation til din brug af Tjenesten. Det er derfor vigtigt, at du læser vilkårene grundigt.

Vilkårene gælder for alle brugere af Tjenesten, herunder brugere, som også bidrager med Indhold, til Tjenesten. "Indhold" omfatter tekst, software, scripts, grafik, fotos, lyde, musik, videoer, audiovisuelle kombinationer, interaktive funktioner og andet materiale, som du kan se på, få adgang til gennem eller bidrage til Tjenesten.

Accept af Vilkårene

Hvis du vil bruge Tjenesten, skal du først acceptere Vilkårene. Du må ikke bruge Tjenesten, hvis du ikke accepterer Vilkårene.

Du må ikke bruge Tjenesten hvis du enten er udelukket fra eller på anden måde juridisk er forbudt adgang til at modtage eller bruge Tjenesten i henhold til de gældende love i det land, hvor du er bosiddende, eller hvorfra du har adgang til eller bruger Tjenesten.

Du bør printe eller gemme en lokal kopi af Vilkårene til dit arkiv.

Ændringer af Vilkårene

matX forbeholder sig retten til at ændre Vilkårene fra tid til anden, for eksempel for at håndtere lovændringer, ændringer pålagt af myndighederne eller funktionalitetsændringer, der tilbydes via Tjenesten. Du skal derfor jævnligt gennemgå Vilkårene for at holde øje med sådanne ændringer. Den ændrede version af Vilkårene (de "Ændrede Vilkår") vil blive lagt ud på https://yourskills.dk/serviceterms, eller vil blive gjort tilgængelige gennem Tjenesten (for så vidt angår enhver ændring af yderligere vilkår). Hvis du ikke kan acceptere de Ændrede Vilkår, skal du stoppe med at bruge Tjenesten. Fortsat brug af Tjenesten efter datoen, hvor de Ændrede Vilkår lægges ud, udgør din accept af de Ændrede Vilkår.

Yourskills profil

Hvis du vil have adgang til Tjenesten, skal du oprette en Yourskills profil. Når du opretter din profil, skal dine oplysninger være så præcise og fuldstændige som muligt. Det er vigtigt, at du opbevarer dit kodeord til din Yourskills profil sikkert og fortroligt.

Du skal omgående meddele det til matX (mail [email protected]), hvis du bliver opmærksom på sikkerhedsbrud eller uautoriseret brug af din Yourskills konto.

Du accepterer, at du er eneansvarlig (overfor matX og andre) for alle aktiviteter, der foregår på din Yourskills konto.

Generelle begrænsninger vedrørende brug

matX giver dig hermed tilladelse til at få adgang til og at bruge Tjenesten i henhold til de følgende udtrykkelige betingelser, og du accepterer, at hvis du ikke opfylder disse betingelser, vil det udgøre misligholdelse af Vilkårene fra din side, medmindre du har en ufravigelig ret hertil under lovgivningen:

du accepterer at ikke distribuere nogen dele af Hjemmesiden eller Tjenesten, herunder men ikke begrænset til Indhold, via medier uden matX forudgående skriftlige tilladelse, medmindre matX stiller midler til rådighed for en sådan distribution gennem funktioner, der tilbydes via Tjenesten

du accepterer at ikke ændre eller modificere nogen dele af Websiden eller Tjenesten

du accepterer at ikke søge adgang til Indhold via anden teknologi eller andre metoder end video afspilningssiderne på selve Websiden, eller sådanne andre metoder, som Yourskills udtrykkeligt angiver til dette formål

du accepterer at ikke ville (eller forsøge at) omgå, frakoble eller på anden måde afbryde sikkerhedsfunktioner i Tjenesten eller funktioner, der (i) forhindrer eller begrænser brug eller kopiering af Indhold eller (ii) skal håndhæve begrænsninger for brug af Tjenesten eller indholdet, som er tilgængelig via Tjenesten

du accepterer at ikke bruge Tjenesten til følgende erhvervsmæssige anvendelse, medmindre du har indhentet matX forudgående skriftlige tilladelse:

Du må ikke kopiere, gengive, distribuere, transmittere, udsende, vise, sælge, licensere, eller på anden måde udnytte Indholdet til andre formål end undervisning og hermed beslægtet virksomhed uden, at have indhentet skriftligt samtykke fra matX.

Du accepterer at ville overholde alle andre bestemmelser i Vilkårene samt i Yourskills Retningslinjer for fællesskabet til enhver tid, når du bruger Tjenesten.

Hjemmesiden fornys hele tiden for at kunne tilbyde brugerne den bedst mulige oplevelse. Du anerkender og accepterer, at den Tjeneste, som matX udbyder, kan ændre form og karakter fra tid til anden, uden at du modtager forudgående varsel herom.

Du accepterer at ikke indhente eller indsamle personlige oplysninger for brugere af Tjenesten (og accepterer, at dette skal inkludere Yourskills kontonavne), medmindre Hjemmeside stiller midler til rådighed for en sådan indsamling.

Som led i denne fortsatte fornyelse anerkender og accepterer du, at matX efter eget skøn kan ophøre med (permanent eller midlertidigt) at udbyde Tjenesten (eller funktioner i Tjenesten) til dig eller til brugere generelt, uden at du modtager forudgående varsel herom.

Du kan stoppe din brug af Tjenesten til enhver tid. Det er ikke nødvendigt, at du specifikt informerer matX , når du ikke længere bruger Tjenesten.

Du accepterer, at du er eneansvarlig for (og at matX ikke er ansvarlig overfor dig eller tredjemand) misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til Vilkårene samt for de konsekvenser (herunder tab og skader, som matX måtte lide), som en sådan misligholdelse måtte medføre.

Ophavsretspolitik

matX tillader ikke Indhold, der krænker tredjemands ophavsret.

Som led i matX ophavsretspolitik vil matX stoppe brugeradgang til Tjenesten, hvis en bruger er blevet fastslået som gentagen krænker. En gentagen krænker, defineres som en bruger, der er blevet gjort opmærksom på den krænkende aktivitet mere end to gange.

Indhold

Som Yourskills profilhaver kan du indgive Indhold. Du accepterer, at hvad enten Indholdet bliver offentliggjort eller ej, kan matX ikke garantere fortrolighed for så vidt angår Indholdet.

Du beholder din ejendomsret til dit Indhold, men du skal give begrænset licens til matX og andre brugere af Tjenesten. Denne ret er beskrevet i afsnit 8 i nærværende Vilkår (Rettigheder, som du skal give licens til).

Du forstår og accepterer, at du er eneansvarlig for dit eget Indhold og konsekvenserne af at lægge det på internettet eller offentliggørelse heraf. matX støtter ikke Indhold eller meninger, anbefalinger eller rådgivning indeholdt heri, og matX fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med Indholdet.

Du tilkendegiver og indestår for, at du har (og under din brug af Tjenesten vil fortsætte med at have) alle nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser, som er påkrævet for, at matX kan bruge dit Indhold med det formål at udbyde Tjenesten fra matX side, og på anden måde bruge dit Indhold på den måde, det er forudsat af Tjenesten og nærværende Vilkår.

Du accepterer, at din opførsel på Hjemmesiden skal overholde (og du accepterer, at dit Indhold indholdsmæssigt skal overholde) Yourskills Retningslinjer for fællesskabet, som du kan finde på https://yourskills.dk/community, hvor det opdateres fra tid til anden.

Du accepterer, at du ikke må uploade eller lægge Indhold på Hjemmesiden, som indeholder materiale, der er ulovligt for dig at være i besiddelse af i det land, hvor du er bosiddende, eller som ville være ulovligt for matX at bruge eller være i besiddelse af i forbindelse med udbud af Tjenesten.

Du accepterer, at Indholdet, som du indgiver til Tjenesten, ikke må indeholde tredjemands materiale beskyttet af ophavsret, eller materiale, der er underlagt tredjemands ejendomsret (herunder rettigheder vedrørende privatliv eller offentliggørelse), medmindre du har en formel licens eller tilladelse fra den retmæssige ejer, eller på anden måde lovligt er berettiget til at lægge det pågældende materiale på internettet og til at give matX den licens, der omtales i afsnit 8.1 nedenfor.

Hvis matX bliver opmærksom på en potentiel overtrædelse af nærværende Vilkår, forbeholder matX sig retten (men er ikke forpligtet) til at beslutte, om Indholdet overholder de indholdskrav, der er angivet i nærværende Vilkår, og matX må efter eget skøn til enhver tid fjerne det pågældende Indhold og/eller stoppe en Brugers adgang til at lægge Indhold på internettet, som er i strid med nærværende Vilkår, uden at der gives forudgående varsel herom.

Endvidere forstår og anerkender du, at du ved at bruge Tjenesten kan blive udsat for Indhold, det faktuelt er unøjagtigt, stødende, uanstændigt eller som på anden måde virker anstødeligt på dig. Du accepterer at fraskrive dig, og fraskriver dig hermed, alle juridiske og forbudsrettigheder eller retsmidler, som du har eller måtte have i forhold til matX i forbindelse med det pågældende Indhold.

matX behandler alt materiale, som du uploader til Tjenesten, i overensstemmelse med Yourskills Databehandling (https://yourskills.dk/datahandling), bortset fra hvor du uploader sådant indhold til personligt brug eller til brug for personer på dit hold.

Rettigheder, som du skal give licens til

Når du offentliggør Indhold på Yourskills, giver du licens til at andre brugere på Tjenesten og matX må dele, kopiere og redistribuere materialet via ethvert medie eller format og tilpasse, remixe, transformere og bygge videre på materialet til alle formål, også kommercielle. For fuldstændige vilkår se https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da

matX indhold på Websiden

Med undtagelse af det Indhold, som du har indgivet til Tjenesten, er alt andet Indhold på Tjenesten enten ejet eller licenseret til matX og er underlagt matX, varemærkerettigheder og andre immaterialrettigheder. Ethvert tredjemands vare- eller servicemærke, der findes i Indholdet, som ikke er uploaded eller lagt på internettet af dig, er vare- eller servicemærker, der tilhører deres respektive ejere. Det pågældende Indhold må ikke downloades, kopieres, gengives, distribueres, transmitteres, udsendes, vises, sælges, licenseres eller på anden måde udnyttes til andre formål overhovedet uden forudgående skriftlig tilladelse fra henholdsvis matX, medmindre du har en ufravigelig ret hertil under lovgivningen. matX forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet til deres Indhold.

Links fra Hjemmesiden

Tjenesten kan indeholde hyperlinks til andre websider, der ikke ejes eller kontrolleres af matX. matX har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet af tredjemands websider, privatlivspolitikker eller fremgangsmåder.

Du anerkender og accepterer, at matX ikke er ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne sites og ressourcer, og matX støtter ikke reklamer, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt via sådanne websider eller ressourcer.

Du anerkender og accepterer, at matX ikke hæfter for tab eller skader, som du kan pådrage dig som følge af tilgængeligheden af de pågældende eksterne sider eller resurser, eller som resultat af den tillid du måtte have til fuldstændigheden, nøjagtigheden eller tilstedeværelsen af reklamer, produkter eller andet materiale på eller tilgængeligt via sådanne websider eller ressourcer.

matX opfordrer dig til at være opmærksom på, når du forlader Tjenesten, og til at læse vilkår og betingelser samt de pågældende websiders privatlivspolitik, når du besøger siderne.

Ophør af dit forhold til matX

Nærværende Vilkår vil fortsat gælde, indtil de bringes til ophør af dig eller matX som anført nedenfor.

Hvis du vil opsige din juridiske aftale med matX, kan du gøre det ved (a) at give matX meddelelse herom til enhver tid og (b) ved at slette din Yourskills profil via funktionalitetet i Tjenesten.

matX kan til enhver tid opsige sin juridiske aftale med dig, hvis:

du har overtrådt en af bestemmelserne i nærværende Vilkår (eller har handlet på en sådan måde, der tydeligt viser, at du ikke agter eller er ude af stand til at overholde bestemmelserne i nærværende Vilkår)

det er pålagt matX i henhold til gældende lov (eksempelvis i tilfælde hvor udbud af Tjenesten til dig er eller bliver ulovlig)

udbud af Tjenesten til dig fra matX side efter matX skøn ikke længere er rentabel

Der skal så vidt muligt gives rimeligt varsel om ophøret.

Når nærværende Vilkår bringes til ophør, vil alle juridiske rettigheder, forpligtelser og hæftelser, som du og matX har draget fordel af, været underlagt (eller som er opstået i løbet af den tid, hvor Vilkårene har været gældende), eller som det er anført skal fortsætte på ubestemt tid, forblive upåvirkede af ophøret, og bestemmelserne i afsnit 14.5 skal fortsat gælde for sådanne rettigheder, forpligtelser og hæftelser uden ophør.

Begrænsede Garantier

Nærværende Vilkår påvirker ikke dine lovregulerede rettigheder, som du altid er berettiget til som forbruger, og som du ikke kontraktmæssigt kan acceptere at ændre eller fraskrive dig.

Tjenesten udbydes "således som den nu er og forefindes", og matX giver dig ingen indeståelser eller garantierklæringer i henhold hertil.

Der gøres i særdeleshed opmærksom på, at matX ikke indestår eller garanterer overfor dig, at:

din brug af Tjenesten vil opfylde dine krav

din brug af Tjenesten vil foregå uden afbrydelser, være rettidig, sikker eller fejlfri

oplysninger, du indhenter via din brug af Tjenesten, vil være nøjagtige eller pålidelige

at fejl i driften eller funktionaliteten af software, der udbydes til dig som en del af Tjenesten, vil blive rettet.

Der gælder ingen andre betingelser, garantier eller andre vilkår (herunder alle underforståede vilkår vedrørende tilfredsstillende kvalitet, egnethed til formålet eller overensstemmelse med beskrivelsen) for Tjenesten, undtaget i den grad, at de udtrykkeligt er angivet i Vilkårene.

Ansvarsbegrænsning

Der er ikke anført noget i Vilkårene, der udelukker eller begrænser matX ansvar for tab, som ikke lovligt kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

Med forbehold for den generelle bestemmelse i afsnit 13.1 ovenfor er matX ikke ansvarlig overfor dig for:

indirekte tab eller følgeskader, som du måtte lide. Herunder er omfattet; (i) ethvert tab af fortjeneste (hvad enten det er lidt direkte eller indirekte); (ii) ethvert tab af goodwill eller forretningsomdømme; (iii) ethvert tab af muligheder; og (iv) ethvert tab af data, som du måtte lide;

ethvert tab eller enhver skade, som du pådrager dig som følge af den tillid, du måtte have til fuldstændigheden eller nøjagtigheden af Tjenesten

ændringer, som matX foretager i Tjenesten, eller for ethvert permanent eller midlertidigt ophør i udbud af Tjenesten (eller funktioner i Tjenesten)

sletning af, ødelæggelse af eller undladelse af at gemme Indhold eller andre kommunikationsdata, der opretholdes eller transmitteres via eller gennem din brug af Tjenesten

at du undlader at holde dit password sikre og fortrolige.

Begrænsningerne fra matX side af ansvar overfor dig i afsnit 13.2 ovenfor er gældende, hvad enten matX er blevet gjort opmærksom på eller skulle have været klar over, at der var mulighed for, at et sådant tab ville opstå eller ej.

Generelle juridiske vilkår

Vilkårene udgør den juridiske aftale mellem dig og matX i sin helhed og gælder for din brug af Tjenesten, idet den helt erstatter tidligere aftaler mellem dig og matX i relation til Tjenesten.

Du accepterer, at matX kan udsende meddelelser til dig, herunder meddelelser vedrørende ændringer i Vilkårene, via meddelelser via Tjenesten.

Du accepterer, at hvis matX ikke udøver eller håndhæver sine juridiske rettigheder eller retsmidler, som er omfattet af Vilkårene (eller som matX kan benytte i henhold til gældende lov), indebærer det ikke, at det er et formelt frafald af matX rettigheder, og disse rettigheder eller retsmidler er stadig til rådighed for matX.

Hvis en domstol, der har kompetence til at træffe afgørelse herom, træffer afgørelse om, at en af bestemmelserne i nærværende Vilkår er ugyldig, vil den pågældende bestemmelse blive fjernet fra Vilkårene, uden at dette skal påvirke resten af Vilkårene. De resterende bestemmelser i Vilkårene vil fortsat være gyldige og kunne håndhæves.

Vilkårene og dit forhold til matX i relation til Vilkårene er underlagt dansk lovgivning. Du og matX accepterer at være underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion for så vidt angår afgørelse af juridiske spørgsmål, der måtte opstå som følge af Vilkårene. Uanset dette forhold accepterer du, at matX stadig er berettiget til at søge nedlæggelse af forbud (eller benytte sig af andre lignende typer af akutte retsmidler) i alle jurisdiktioner.

Logo
Om Yourskills   ·   Servicevilkår   ·   Retningslinjer for fællesskab   ·   Privatlivspolitik   ·   Databehandling