Logo Yourskills

Opgave

Brug decimal punktum.

Video hjælp

Vejledning

Vælg opgave

Bestemmelse af lineær sammenhæng ud fra to punkter
Fodboldsudstyr (del 1)
Forståelse af skrivemåden f(x) med svar
Kunstgræsfodboldbane (del 1)
Reduktion med feedback
Test af feedback
Test link
Trigonometri Vilkårlig trekant cos sin
χ² fordeling
Afgør om der skal udføreres chi-i-anden uafhængigheds- eller fordelingstest
Bestem bidrag fra en kendt fordeling
Bestem bidrag fra en uniform fordeling
Bidrag og teststørrelse i en uafhængighedstest
Forventet værdi for uafhængige variable
Forventet værdi for uafhængighedstest kun totaler er kendt
Forventet værdi i kendt fordeling
Forventet værdi i uniform fordeling
P-værdi og forkast nulhypotese 1 el 5 sign
P-værdi og forkast nulhypotese del 1
P-værdi og forkast nulhypotese del 2
P-værdi og forkast nulhypotese del 3
Andengradspolynomier
Aflæs rødder på graf for andengradspolynomium
Andengradsligning stillaseret
Andengradspolynomier Bestem koefficienterne
Andengradspolynomier Bestem rødderne
Andengradspolynomier Bestem toppunkt
Andengradspolynomier Regression Boldkast
Bestem den afhængige værdi for et andengradspolynomium
Bestem diskriminant og antal løsninger
Bestem forskriften for andengradspolynomium gennem tre punkter
Bestem koefficient i andengradspolynomium når diskriminanten er 0
Bestem koefficienter ud fra rødder i andengradspolynomium
Bestem koefficienterne for et andengradspolynomium
Bestem værdimængden for en funktion med givet definitionsmængde
Løs andengradsligning hvor koefficienterne er brøker
Løs andengradsligningen og bestem diskriminanten
Parabel fortegn for abc
Parabel og antal løsninger til ligningen p(x) = 0
Polynomiel regression bestem a, b og c
Sammensæt graf og forskrift for andengradspolynomium
Sammensæt graf og forskydning af andengradspolynomium
Skæringspunkt mellem parabel og ret linje
Skæringspunkt mellem parabel og ret linje uden graf
Toppunkt for parabel graf og forskrift
Toppunkt for parabel kun forskrift
Toppunkt for parabel kun graf
X forskydning af graf for andengradspolynomium
Y forskydning af graf for andengradspolynomium
Binomialfordeling
Aflæs $P(X=x)$ for en binomialfordelt stokastisk variabel
Bestem $p$, $1-p$ og $n$ i en binomialmodel givet antal
Bestem $P(X=x)$ for $X$ binomialfordelt stokastisk variabel
Bestem antals- og sandsynlighedsparameter for en binomial model
Bestem den mest sandsynlige værdi for en binomialfordeling
Bestem det forventede antal i en binomialtest
Bestem konfidensinterval for snurretop og lav binomialtest
Bestem middelværdi og spredning for andedam (binomial model)
Bestem middelværdi og spredning for en binomialfordelt stokastisk variabel
Bestem middelværdi og spredning for en binomialmodel
Bestem P(X<=>r) for en binomialfordelt stokastisk variabel
Bestem p-værdien ved en tosidet binomialtest
Opstil binomialmodel ud fra en beskrivelse
Blandet grundskolematematik
Demoopgave 1
Demoopgave 1 (alternativ)
Demoopgave 11: Omkreds
Demoopgave 15: Kilopris for jordbær
Demoopgave 2
Demoopgave 6: Procent
Demoopgave 7
Deklination
Oversæt "rose" til latin og bøj det i kasus og tal
Deskriptiv statistik
Bestem den kumulerede frekvens for grupperede data
Bestem den kumulerede hyppighed af grupperede data
Bestem det udvidede kvartilsæt af hyppighedstabel
Bestem det udvidede kvartilsæt af rå data
Bestem fordelingens skævhed fra en hyppighedstabel
Bestem fordelingens skævhed fra en liste
Bestem fraktilen på en sumkurve
Bestem frekvensen af en given værdi ud fra rå data
Bestem frekvenserne for hvert interval af grupperede data
Bestem gennemsnit af rå data
Bestem hyppigheden af en given værdi
Bestem kvartilbredden af rå data
Bestem kvartilsæt af hyppighedstabel
Bestem kvartilsæt af sorteret rå data
Bestem median af sorteret rå data
Bestem median af usorteret rå data
Bestem median for hyppighedstabel
Bestem median fra sumkurve
Bestem middeltal fra hyppighedstabel
Bestem variationsbredde rå data
Deskriptiv statistik grupperede gennemsnit kvartilsæt
Deskriptiv statistik grupperede gennemsnit spredning
Deskriptiv statistik ugrupperede kvartilsæt gennemsnit
Differentialligninger
Bestem hældning af linjeelementer ud fra differentialligning
Bestem tangentens ligning ud fra differentialligning
Løs differentialligning af typen $y´=ay$
Løs differentialligning af typen $y´=ay(M-y)$
Løs differentialligning af typen $y´=b-ay$
Løs differentialligningen $y´=y(b-ay)$
Tangent til graf ud fra differentialligning
Differentialregning
Aflæs monotoniforhold for funktion ud fra graf 3. gradspolynomium
Antal ekstrema for et polynomium med forskrift og graf
Bestem $f´(x_0)$
Bestem afhængig værdi af differentialkvotienten af en sammesat funktion
Bestem antal ekstrema for polynomium
Bestem differentialkvotient for en produkt funktion
Bestem differentialkvotient for en sammensat funktion
Bestem førstekoordinaten til funktionens ekstrema
Bestem grænseværdi for $f(x)$ hvor $x$ går mod $0, \infty, -\infty$
Bestem grænseværdi for $f(x)$ når $x$ går mod $0, \infty, -\infty$
Bestem grænseværdien for $f(x)$
Bestem grænseværdien for $f(x)$ uden graf
Bestem ligningen for tangent til graf for funktion i givet punkt
Bestem ligningen for tangent til graf for funktion med givet hældning
Bestem monotoniforhold for et 3. gradspolynomium
Bestem monotoniforhold for funktion ud fra en graf
Bestem vendepunktet for et polynomium
Bevis afledet for eksponentialfunktion
Differentation bestem tangenten til polynomier
Differentialkvotient af enkle funktioner
Differentialkvotient af funktion
Differentialkvotient af sum af enkle funktioner
Differentialkvotient af sumfunktion
Differentialregning Differentation bestem tangenten til parabel
Differentialregning Differentiation af polynomier
Differentialregning Differentiation af sammensatte funktioner
Differentialregning Monotoniforhold for polynomier Heltals rødder 3 intervaller, mulighed for dobbeltrod
Differentiation af sammensat funktion med lineær indre funktion
Differentiation af sammensat funktion, hvor den indre funktion er lineær
Differentier polynomium
Første koordinat til ekstrema for et polynomium
Optimering af omkreds med kendt areal klodser
Optimering af omkreds med kendt omkreds klodser
Tangent grafisk
Tangent i punkt analytisk
Tangent til polynomium
Eksponentielle funktioner
Afhængig værdi i eksponentiel model
Aflæs b på grafen for en eksponentiel funktion
Aflæs fordobling eller halveringskonstant på grafen
Aflæs fordoblings- eller halveringskonstant
Beregning af fordoblings- og halveringskonstant
Bestem a ud fra to punkter for eksponentielle funktioner
Bestem afhængig værdi af en eksponentialfunktion
Bestem b i eksponentiellefunktioner ud fra a og et punkt
Bestem b i eksponentiellefunktioner ud fra a og et punkt med a i regneforskrift
Bestem fordoblings- eller halveringstiden ud fra procentændring
Betydningen af fremskrivningsfaktoren
Bevis for a i eksponentielle funktioner
Bevis for b i eksponentielle funktioner
Bevis for fordoblingskonstanten i eksponentielle funktioner
Eksponentiel - aflæs fordoblings- eller halveringskonstanten
Eksponentiel - Forskrift udfra 2 punkter (i trin)
Eksponentiel funktion Rentesregning Penge i banken
Eksponentiel regression
Eksponentiel regression med residualplot
Eksponentielle funktioner - Genkend graf
Eksponentielle funktioner - Genkend regneforskrift
Eksponentielle funktioner - Opbyg grafisk forståelse af eksponentielle funktioner
Eksponentielle funktioner - væksraten (i trin)
Eksponentielle funktioner Bestem fremskrivningsfaktor ud fra vækst i procent
Eksponentielle funktioner Bestem funktion gennem 2 punkter
Eksponentielle funktioner Bestem halverings fordoblingstid
Eksponentielle funktioner Regression
Find a i eksponentielle funktioner ud fra fordoblings eller halveringskonstanten
Find a i en eksponentiel funktion ud fra procentstigning på y aksen og stigning på x aksen
Find a i en eksponentielfunktion ud fra grafen ved at udregne r ud fra to punkter med én mellem x værdierne
Find a ud fra k i eksponentielle funktioner
Find fordoblingskonstanten
Find halveringskonstanten
Find k ud fra a i eksponentielle funktioner
Find procentstigning på y aksen for en eksponentiel funktion ud fra stigning på x aksen og a
Find stigning af x i eksponentiel funktion ud fra a og procentstigning af y
Find x i en eksponentiel funktion ved hjælp af solve i Maple
Find y i en eksponentiel funktion
Fordobling- eller halveringskonstanten for befolkningsvækst
Forskrift for en eksponentiel funktion ud fra graf
Forskrift for en eksponentiel funktion ud fra tekst
Forskrift for en eksponentiel funktion ud fra to punkter med graf
Forskrift for en eksponentiel funktion ud fra to punkter uden graf
Omskriv b*a^x til b*e^(kx)
Omskriv b*e^(kx) til b*a^x
Opstil model for procent-vækst
Ordne regneforskrifterne for aftagende eksponentielle funktioner efter hvilken der er stejlest
Ordne regneforskrifterne for voksende eksponentielle funktioner efter hvilken der er stejlest
Rente kapitalopsparing
Sammensæt graf og forskrift for eksponentiel funktion
Slutkapital kapitalopsparing
Startkapital kapitalopsparing
Terminer kapitalopsparing
Uafhængig værdi for eksponentiel funktion
Uafhængig værdi i eksponentiel model
Vurdere om grafen er voksende eller aftagende ud fra k i en eksponentiel funktion f(x)=b*e^(kx)
Vækstrate for eksponentiel model
Y forskydning af graf for eksponentiel funktion
Elektriske kredsløb
Strøm Strømstyrke og Ladning
Energi
Effekt Energi tid Fysik
Energi - effekt - tid
Energi - effekt - tid - nyttevirkning
Energi, effekt, tid og omregning mellem enheder
Kinetisk Energi enheder kg og g samt km/t og m/s
Potentiel Energi
Potentiel Energi enheder
Funktioner af to variable
Funktioner af 2 variable partielt afledte
Funktioner af 2 variable partielt afledte 2
Funktioner af 2 variable Stationære punkter
Funktioner af 2 variable Tangentplan
Partielt afledede af polynomium
Funktioner generelt
Afgør om en stykkevis lineær funktion er kontinuert
Aflæs definitions- og værdimængde
Asymptoter - genkend asymptote grafisk
Asymptoter - se om akserne er asymptoter grafisk
Bestem den afhængige værdi af en sammensat funktion
Bestem forskrift for sammensat funktion
Bestem forskrift for sammensat funktion $g(x) = f(x) + k$
Bestem forskrift for sammensat funktion $g(x)=a\cdot f(x)$
Bestem forskriften for en sammensat funktion givet to funktioner
Bestem sammensatte funktionsværdier (forskrift og graf)
Definitions og værdimængde - Find den rigtige definitionsmængde
Definitions og værdimængde - Flyt punkter så de indrammer definitions og værdimængde
Definitions og værdimængde- Find den rigtige værdimængde
Find den rigtige funktionstype (lineær, ekponentiel og potentiel) ud fra definitions og værdimængde
Find den rigtige funktionstype (lineær, ekponentiel og potentiel) ud fra graf
Find den rigtige funktionstype (lineær, ekponentiel og potentiel) ud fra regneforskrift
Grafisk løsning af ligning
Grafisk symmetri - Er grafen symmetrisk og på hvilken måde?
Grafisk symmetri - hvilken graf er symmetrisk på hvilken måde?
Maksimum og minimum - aflæs lokale maksimums og minimumspunkter på graf
Maksimum og minimum - aflæs lokale maksimums og minimumssteder på graf
Maksimum og minimum - aflæs lokale maksimums og minimumsværdier på graf
Maksimum og minimum - flyt punkt til lokale maksimum og minimumspunkter
Monotoniforhold - sæt hak ved om funktionen er voksende eller aftagende i de forskellige intervaller ud fra graf
Monotoniforhold - sæt hak ved om funktionen er voksende eller aftagende ud fra graf
Nulpunkter - Aflæs løsningen til ligningen f(x)=0 på grafen
Nulpunkter - Aflæs nulpunkterne
Nulpunkter - Flyt punkter til nulpunkterne
Omvendt funktion - find funktionsværdi ud fra graf af oprindelig funktion
Omvendt funktion - hvad er dm og vm ud fra kendt i oprindelig funktion
Omvendt funktion - kontroler om to funktioner er hinandens omvendte ud fra funktionsværdier
Omvendt funktion - kontroler om to funktioner er hinandens omvendte ud fra graf
Omvendt funktion - kontroler om to funktioner er hinandens omvendte ud fra regneforskrift
Omvendt funktion - skriv regneforskrift for omvendt lineær funktion
Opsplit en sammensat funktion
Proportionalitet - Afgør om der er tale om ligefrem eller omvendt proportionalitet eller ingen af delene ud fra en graf
Proportionalitet - Afgør om der er tale om ligefrem eller omvendt proportionalitet eller ingen af delene ud fra en regneforskrift
Proportionalitet - find proportionalitetsfaktoren ud fra en regneforskrift
Proportionalitet - find proportionalitetsfaktoren ud fra x og y værdi
Punkter i koordinatsystem - Aflæs punktet
Punkter i koordinatsystem - Aflæs x og y koordinater
Punkter i koordinatsystem - Aflæs x-koordinaten
Punkter i koordinatsystem - flyt punkt til rigtig position
Punkter i koordinatsystemet - Aflæs y-koordinaten
Repræsentationsformer - Tegn punkter ud fra tabel (flyt punkter)
Repræsentationsformer - Udfyld tabel ud fra graf
Repræsentationsformer - Udfyld tabel ud fra regneforskrift
Repræsentationsformer - Udvælg graf der passer til regneforskrift
Repræsentationsformer - Udvælg regneforskrift der passer til graf
Residualplot - fortolkning af residualplot
Skæring med y-aksen - Aflæs f(0)
Skæring med y-aksen - Aflæs skæringspunktet med y-aksen
Skæring med y-aksen - Flyt punkt til skæring med y-aksen
Stykkevise funktioner - find funktionsværdier ud fra graf
Stykkevise funktioner - find funktionsværdier ud fra regneforskrift
Stykkevise funktioner - skriv regneforskrift som gaffelfunktion
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved afhængig og uafhængig variabel fra en tekst
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved afhængig og uafhængig variabel fra regneforskrift
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved konstanter fra regneforskrift
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved konstanterne fra en tekst
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved variabel fra regneforskrift
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved variablene fra en tekst
Geometri
Analytisk geometri 2D Bestem afstand mellem 2 punkter
Analytisk geometri 2D Bestem afstanden fra linje til punkt
Analytisk geometri 2D Bestem centrum og radius ved omskrivning
Analytisk geometri 2D Bestem den vinkelrette linje og nærmeste punkt ved linje og punkt
Analytisk geometri 2D Bestem tangent til punkt på cirkel
Analytisk geometri 2D omskriv y = ax + b til formen ax +by + c = 0
Analytisk geometri Bestem skæringspunkt mellem linjer ax+by+c=0
Analytisk geometri Skæringspunkt mellem cirkel og linje
Bestem længden af side i retvinklet trekant (D1)
Enhedscirklen
Forholdsberegning bestem faktor
Forholdsberegning bestem side
Forholdsberegning bestem side når faktor er kendt
Hypotenuse i retvinklet trekant
Vinkelsum - beregn vinkkesummen i trekanter, firkanter og femkanter
Vinkler - kend forskel på spids stum og ret vinkel
Vinkler - vinkelvetegnelsen vinkelABC
Integralregning
Areal af område med graf og grænser andengradspolynomium
Areal af område med graf og grænser tredjegradspolynomium del I
Areal af område med graf og grænser tredjegradspolynomium del II
Areal af område med graf og grænser tredjegradspolynomium del III
Areal af punktmængde
Bestem en stamfunktion for et polynomium
Bestem integralet et polynomium
Bestem kurvelængden
Bestem stamfunktion, areal og omdrejningslegeme
Bestemt integrale
Generel stamfunktion
Integralregning Bestem areal over og under x-akse for 3 grads polynomium
Integralregning Bestem areal under parabel mellem a og b
Integralregning Bestem areal under parabel mellem rødder
Integralregning Bestem areal under ret linje mellem a og b
Integralregning Bestem F(x) gennem punkt P
Integralregning Bestem areal mellem parabel og linje
Integralregning Bestem areal under parabel
Integralregning integration ved substitution
Integralregning Stamfunktion og f mærke
Integration ved substitution
Stamfunktion for enkel funktion gennem givet punkt
Stamfunktion for polynomium gennem givet punkt
Kombinatorik
Bestem antal menuer på restaurant (tællemetoder)
Bestem antal mulige udtræk med tilbagelægning, når rækkefølgen ikke har betydning
Bestem antal mulige udtræk uden tilbagelægning, når rækkefølge har betydning
Bestem antal mulige udtræk uden tilbagelægning, når rækkefølgen ikke har betydning
Bestem antal muligheder med tilbagelægning, når rækkefølgen ikke har betydning
Bestem antallet af mulige kombinationer af menuer
Bestem binomialkoefficient
Bestem udfald og sandsynlighed (FM Opgave 1)
Kombinatorik udvælg antal personer fra klasse af kvinder og mænd, rækkefølge med og uden betydning.
Konfidensinterval
Bestem konfidensinterval for en stikprøve - ETU
Bestem konfidensinterval for spørgeskemaundersøgelse
Ligninger
2 ligninger med 2 ubekendte - lige store koefficienters metode - stilaseret
2 ligninger med 2 ubekendte - løs ligningssystemet
2 ligninger med 2 ubekendte - substitutionsmetoden - stilaseret
Andengradsligninger - bevis
Grafisk løsning af lineære ligninger
GUN screening 2 2020 opgave 9
Kontrol af løsning til ligning - svar på om x er løsning til ligning ax+b=cx+d med mellemregninger
Kontrol af løsning til ligning - svar på om x er løsning til ligning ax+b=cx+d uden mellemregninger med alle tal decimaltal
Kontrol af løsning til ligning - svar på om x er løsning til ligning ax+b=cx+d uden mellemregninger med alle tal heltal
Kontrol af løsning til ligning - svar på om x er løsning til ligning e(ax+b)=f(cx+d) uden mellemregninger med alle tal decimaltal
Løs ligning - a*x=b hvor a, b og løsning er decimaltal
Løs ligning - a*x=b hvor a, b og løsningen er heltal - stilaseret
Løs ligning - a/b*x+c=d*x+e hvor a, x, c og d er heltal, a/b er et endeligt decimaltal. Stilaseret
Løs ligning - e*(ax+b)=cx+d hvor alle tal er decimaltal - stilaseret
Løs ligning - e*(ax+b)=cx+d hvor alle tal er heltal - stilaseret
Løs ligning - e*(ax+b)=f*(cx+d) hvor alle tal er decimaltal - stilaseret
Løs ligning - e*(ax+b)=f*(cx+d) hvor d er decimaltal og resten er heltal - stilaseret
Løs ligning - x/a=b hvor a er naturligt tal og b er heltal - stilaseret
Løs ligning - x/a=b hvor a og b er decimaltal
Løs ligning - x/a=b hvor a og b er heltal
Løs ligning a*x=b hvor a, b og løsning er heltal
Løs ligning- a*x+b=c*x+d -decimaltal - stilaseret
Løs ligningen p=q^x
Løsning af ligninger - løs ligningen x+a=b hvor a og b er heltal
Løsning af ligninger - løs ligningen x+a=b hvor a og b er positive heltal. Opgaven er stilaseret.
Løsning af ligninger - løs ligningen x-a=b hvor a og b er positive heltal. Opgaven er stilaseret.
Nulreglen - (a*x+b)*(c*x+d)=0 a, b, c og d hele tal
Nulreglen - (a*x+b)/(c*x+d)=0 a, b, c og d hele tal
Nulreglen - (x+a)*(x+b)=0 a og b hele tal
Nulreglen - (x+a)/(x+b)=0
Nulreglen - a*x*(b*x+c)=0 a, b og c hele tal
Nulreglen - x*(x+a)=0 a helt tal
Simple andengradsligninger - bevis
Simple andengradsligninger - x^2=k hvor k er et helt tal
Simple andengradsligninger - x^2=k hvor k er positivt kvadrattal
Simple andengradsligninger - x^2=k hvor kan kan være 0 eller negativ
To ligninger to ubekendte (heltals løsning)
To ligninger to ubekendte (heltals løsning) 1
Lineære funktioner
Bestem a i den lineære funktion
Bestem afhængig værdi i lineær model (el-motor)
Bestem b i den lineære funktion
Bestem den absolutte afvigelse mellem model og observation (el-motor)
Bestem den afhængige værdi for lineær funktion
Bestem den afhængige værdi ud fra forskrift for stykkevis lineær funktion
Bestem den afhængige værdi ud fra graf for lineær funktion
Bestem den afhængige værdi ud fra graf for stykkevis lineær funktion
Bestem den relative afvigelse mellem model og observation (el-motor)
Bestem den uafhængige værdi for lineær funktion
Bestem den uafhængige værdi ud fra forskrift for stykkevis lineær funktion
Bestem den uafhængige værdi ud fra graf for lineær funktion
Bestem den uafhængige værdi ud fra graf for stykkevis lineær funktion
Bestem forskrift for en ret linje
Bestem forskrift for en stykkevis lineær funktion ud fra grafen
Bestem forskrift for lineær funktion og om der er tale om en funktion
Bestem forskrift for ret linje ud fra graf svær
Bestem forskrift for ret linje ud fra to punkter
Bestem forskrift og udfyld tabellen
Bestem grafen for en lineær funktion to punkter i koordinatsystem
Bestem residual for model (el-motor)
Bestem residual for punkt givet funktion med graf
Bestem residual for punkt givet funktion uden graf
Bevis for a i lineære funktioner
Bevis for b i lineære funktioner
Find regneforskrift i lineær funktion - find a ud fra to punkter
Find regneforskrift i lineær funktion - find b ud fra a og et punkt
Find regneforskrift i lineær funktion - find regneforskrift ud fra to punkter
Forskrift for invers funktion til lineær funktion med graf
Forskrift for invers funktion til lineær funktion uden graf
Grafisk betydning af a og b for lineær funktion - aflæs a på grafen
Grafisk betydning af a og b for lineær funktion - aflæs b på grafen
Grafisk betydning af a og b for lineær funktion - flyt grafen så den passer med regneforskrift
Grafisk forståelse af lineær funktion - træk i skydere og find reglerne
GUN screening 2 2020 opgave 1
GUN screening 2 2020 opgave 10
GUN screening 2 2020 opgave 11
GUN screening 2 2020 opgave 12
GUN screening 2 2020 opgave 13
GUN screening 2 2020 opgave 14
GUN screening 2 2020 opgave 2
GUN screening 2 2020 opgave 3
GUN screening 2 2020 opgave 4
GUN screening 2 2020 opgave 5
GUN screening 2 2020 opgave 6
GUN screening 2 2020 opgave 7
GUN screening 2 2020 opgave 8
Lineær funktion forskrift og graf (åben)
Lineær funktion forskrift og tabel (åben)
Lineær funktion graf og sproglig beskrivelse (åben)
Lineær funktion ud fra tekst
Lineær regression - regression i Maple ved hjælp af GUmodel
Lineær regression bestem a og b
Lineære funktioner Afgør om punktet P ligger på grafen for f(x)(ax+b) Lineær
Lineære funktioner (ax+b, a!=0) løs f(x) = tal eller bestem f(tal)
Lineære funktioner aflæs a og b
Lineære funktioner Bestem a og b for den rette linje f(x) = ax+b ud fra 2 punkter a og b heltal
Lineære funktioner Bestem skæringspunkt mellem 2 lineære funktioner(ax+b) - Heltal - L=Ø ikke mulig
Lineære funktioner Regression
Lineære funktioner Tegn den rette linje
Lineærefunktioner- vingummibamsefabrikanten 1 gæt priser ud fra uendelig mange spørgsmål
Lineærefunktioner- vingummibamsefabrikanten 2 regn priser ud fra 2 spørgsmål
Nulpunkt for lineær funktion
Opstil lineær model fra beskrivelse
Regneforskrift og graf for lineær funktion - genkend graf for lineær funktion
Regneforskrift og graf for lineær funktion - genkend regneforskrift for lineær funktion
Residualplot i Maple - Brug GUmodel til lineær regression og residualplot
Skæringspunkt mellem to rette linjer (kun forskrifter)
Skæringspunkt mellem to rette linjer m graf og forskrift
Skæringspunkt mellem to rette linjer med forskrift
Stykkevis lineære funktioner - find regneforskrift for ikke kontinuert funktion
Stykkevis lineære funktioner - find regneforskrift for kontinuert funktion
Stykkevis lineære funktioner - grafisk løsning af ligning mellem en stykkevis lineær funktion og en lineær funktion
Udfyld tabel ud fra graf for lineær funktion
Udfyld tabel udfra forskrift for lineær funktion
Vækst over flere x enheder for lineære funktioner - find x tilvæksten ud fra y tilvæksten og graf
Vækst over flere x enheder for lineære funktioner - find x tilvæksten ud fra y tilvæksten og regneforskrift
Vækst over flere x enheder for lineære funktioner - find y tilvæksten ud fra x tilvæksten og graf
Vækst over flere x enheder for lineære funktioner - Find y tilvæksten ud fra x tilvæksten og regneforskrift
Vælg hvilken graf der passer bestemt forskrift
X forskydning af graf for lineær funktion
Y forskydning af graf for lineær funktion
Logaritmefunktioner
Aflæs naturlig logaritme
Aflæs titalslogaritme
Bestem dB-ændring ved fordobling af lydintensitet
Bevis logaritmeregel 1
Bevis logaritmeregel 2
Bevis logaritmeregel 3
Naturvidenskabeligt verdensbillede
Lær dine præfiks udenad
Normalfordeling
Bestem $P(X\le a)$ ud fra graf for fordelingsfunktion for X. X er normalfordelt.
Bestem $P(X\le x)$ for normalfordelt stokastisk variabel givet middelværdi og spredning.
Bestem middelværdi for normalfordelt stokastisk variabel.
Bestem middelværdi og spredning af data.
Bestem middelværdi og spredning ud fra graf for tæthedsfunktion
Bestem middelværdi og spredning ud fra grafen for en fordelingsfunktion for en normalfordeling
Plangeometri
Bestem $k$ så linjen er tangent til cirklen
Bestem $x_0$ så linjen er tangent til cirklen
Bestem afstanden fra et punkt til en linje
Bestem afstanden mellem to punkter
Bestem cirklens radius og koordinatsættet til centrum
Bestem den spidse vinkel mellem en linje og andeneaksen
Bestem den spidse vinkel mellem en linje og førsteaksen
Bestem hvor et punkt ligger i forhold til en cirkel (D1/D2)
Bestem ligning for linje gennem to punkter
Bestem ligning for linje gennem to punkter uden graf
Bestem ligningen for cirklen givet centrum og radius
Bestem ligningen for en linje ud fra parameterfremstillingen
Bestem ligningen for tangent til en cirkel i et givet punkt
Bestem radius af cirklen så linjen er tangent til cirklen
Bestem skæringspunkt mellem cirkel og linje
Bestem skæringspunkt mellem linje og andenaksen
Bestem skæringspunkt mellem linje og førsteaksen
Bestem skæringspunkt mellem to linjer
Bestem tangent til cirkel med given hældning
Bestem vinklen mellem to linjer
Tegn linearkombination af to vektorer
Undersøg om et punkt ligger på cirkelperiferien
Polynomier
Bestem forskrift for tredjegradspolynomium gennem fire punkter
Bestem graden af polynomiet ud fra grafen
Bestem graden af polynomium ud fra forskrift
Bestem nulpunkter for 3.gradspolynomium
Undersøg om a er rod i et polynomium
X forskydning af graf for tredjegradspolynomium
Y forskydning af graf for tredjegradspolynomium
Potensfunktioner
Afhængig værdi i potens model
Bevis for a - potensfunktioner
Bevis for b - potensfunktioner
Potensfunktioner Beregn x eller y
Potensfunktioner Bestem potensfunktion gennem 2 punkter
Potensfunktioner Regression
Potensfunktioner vækst
Potensregression bestem a og b
Procent - procent vækst af x
Procent - procent vækst af y
Sammenhæng mellem graf og a for en potensfunktion
Topunkt for potensfunktion
Uafhængig værdi for potens model (æble)
Y forskydning af graf for potensfunktion
Procent- og rentesregning
Omsæt procent til fremskrivningsfaktor
Regression
Bestem residual i lineær regression
Lineære funktioner Manuel regression
Lineære funktioner Manuel regression 2
Statistik generelt
Bestem den afhængige værdi for en lineær model (lineær regression)
Bestem en værdi for en stokastisk variabel givet middelværdien
Bestem middelværdi og spredning for en stokastisk variabel
Bestem sandsynligheden for en bestemt værdi for en stokastisk variabel
Eksponentiel regression bestem a og b
Lineær regression
Tal
1. grads ligning med feedback
Afsæt tal på tallinje
Andel af figur
Bestem den procentvise ændring
Bestem slutværdi med indekstal
Differens mellem heltal og brøk
Division af brøk med heltal
Division af heltal med brøk
Division mellem brøker
Faktorisering af udtryk
Find den nte rod af a
Fortegn - find fortegn gange
Fortegn - find fortegn gange og dividere
Gang parenteserne ud $(ax+b)(ax-b)$
Gang parenteserne ud $(ax+b)^2$
Gang parenteserne ud $a(x+b)+c(y+d)$
Gang to parenteser sammen med feedback
Kvadratsæninger - Anden kvadratsætning- omskrive til parenteser
Kvadratsæninger - Første kvadratsætning - omskriv til parenteser
Kvadratsæninger - tredje kvadratsæning omskriv til parenteser enkel
Kvadratsæninger - Tredje kvadratsætning - omskrive til parenteser
Kvadratsætninger - Anden kvadratsætning parenteser fjernes
Kvadratsætninger - første eller anden kvadrasætning parenteser fjernes enkel
Kvadratsætninger - Første kvadratsætning parenteser fjernes
Kvadratsætninger - Første og anden kvadratsætning omskriv til parenteser enkel
Kvadratsætninger - Tilfældig kvadratsætning - omskrive til parenteser
Kvadratsætninger - Tredje kvadratsætning parenteser fjernes
Kvadratsætninger - tredje kvadratsætning parenteser fjernes enkel
Kvadratsætningerne - Bevis for anden kvadratsætning
Kvadratsætningerne - Bevis for første kvadratsætning
Kvadratsætningerne - Bevis for tredje kvadratsætning
Kvadratsætningerne - Tilfældig kvadratsæning parenteser fjernes
Led og faktorer - find antal faktorer
Led og faktorer - find antal led
Led og faktorer - genkend faktor
Led og faktorer - genkend led
Led og faktorer - opløs i primtalsfaktorer
Ligning $ax+c=b$, hvor $a$, $b$ og $c$ er heltal
Ligning $ax+c=b$, hvor $a$, $b$ og $c$ positive heltal
Ligning $ax+c=dx+b$
Ligning $ax=b$ hvor $a$ er positivt heltal og $b$ heltal
Ligning $ax=b$, $a$ og $b$ positive heltal
Ligning $e(ax+c)=dx+b$
Løs ligningssystem $ax+b=y$ og $cx+d=y$
Løs ligningssystem $ax+by=c$, $dx+ey=f$
Løs ligningssystem med to ligninger
Negative tal dividere
Negative tal gamge
Negative tal gange og dividere 3 tal
Negative tal på tallinjen
Negative tal plus og minus
Numerisk værdi - større end mindre end
Numerisk værdi - udregning
Numerisk værdi - værdi
Omskriv brøk til procent
Parenteser - gang ind i parentes med 3 led
Parenteser - gang ind i to parenteser med 3 led og reducer
Parenteser - gang to parenteser sammen med 2 led og både a, b og tal
Parenteser - gang to parenteser sammen med to led og a og b
Parenteser - gang to parenteser sammen med tre led
Parenteser - opløse parenteser - 2 parenteser
Parenteser- opløseparenteser
Potensregneregel differens af eksponenter
Potensregneregel produkt af eksponenter
Potensregneregel sum af eksponenter
Potensregneregel sum og differens af eksponenter
Procent af tal
Procentafvigelse
Procentdel af tal
Produkt 10-tabellen
Produkt 11-tabellen
Produkt 12-tabellen
Produkt 2-tabellen
Produkt 3-tabellen
Produkt 4-tabellen
Produkt 5-tabellen
Produkt 6-tabellen
Produkt 7-tabellen
Produkt 8-tabellen
Produkt 9-tabellen
Produkt af brøker
Produkt af heltal og brøk
Produkt af to heltal 0 - 10
Regnearternes hieraki - a(b+c)+(d+e)f
Regnearternes hieraki - ab+cd+ef
Regnearternes hieraki - flere parenteser og tal
Regnearternes hieraki - kvadratrødder
Regnearternes hierarki $a(b+c)$
Regnearternes hierarki $a(b-c)^d$
Regnearternes hierarki $ab^c$
Regnearternes hierarki (a+d)(b+c)
Regnearternes hierarki - kombination af potenser, parenteser og kvadratrødder
Regnearternes hierarki a-bc
Regnearternes hierarki ab+c
Relativ ændring fald
Relativ ændring stigning
Sum af brøker
Sum af heltal og brøk
Sum af to heltal -10 - 10
Sum af to heltal 1-10
Sum af to heltal 1-20
Sum af to heltal 1-5
Sum af to heltal 1-50
Sum af to heltal 10 - 100
Sum af to heltal 100 - 1000
Sum af to heltal 100 - 10000
Sum af to tal
Talmængder - sæt hak ved alle talmængder
Talmængder - sæt hak ved mindste talmængde
Undersøg om $x$ er løsning til ligning
Trigonometri
Analytisk geometri 2D Bestem linje ax+by+c=0 gennem 2 punkter
Areal af trekant hvor to sider og en mellemliggende vinkel er kendt
Beregn areal i vilkårlige trekanter
Beregn i trekantstilfælde 1 3 sider
Beregn i trekantstilfælde 2 2 sider og vinkel mellem
Beregn i trekantstilfælde 3 det dobbelttydige tilfælde
Beregn i trekantstilfælde 4 2 vinkler og en side
Beregn sider og vinkler i vilkårlige trekanter
Bestem den sidste side i en retvinklet trekant
Bestem hypotenuse
Bestem vinkel B ud fra kateter
Bestem vinkel i retvinklet trekant hosliggende side og hypotenuse
Bestem vinkel i retvinklet trekant med modstående side og hypotenuse
Bestem vinkel i retvinklet trekant sinus
Bestem vinkel ud fra kateter
Bevis for arealformlen i vilkårlige trekanter
Bevis for cosinusrelationerne
Bevis for sinusrelationerne
Brug cosinusrelationerne til at finde en side, når der kan være 0, 1 eller 2muligheder
Brug cosinusrelationerne til at finde en side, når der kun er en
Brug cosinusrelationerne til at finde en vinkel
Brug sinusrelationerne til at finde en side
Enhedscirkel arcus funktioner
Enhedscirkel bestem sin og cos til vinkel
Ensvinklede trekanter - find forstørrelsesfaktor/skalafaktor
Ensvinklede trekanter - find manglende sider
Ensvinklede trekanter - find side i lille trekant ud fra forstørrelsesfaktor
Ensvinklede trekanter - find side i stor trekant ud fra forstørrelsesfaktor
Find vinkel ved hjælp af sinusrelationerne
Højde i trekant hvor to sider og en mellemliggende vinkel er kendt
Navne i trekanter - sider ud fra vinkler IABI
Navne i trekanter - sider ud fra vinkler små bogstaver
Navne i trekanter - vinkler ud fra sider (sider med små bogstaver)
Navne i trekanter - vinkler ud fra sider IABI
Pythagoras bestem katete a
Pythagoras bestem katete b
Retvinklede trekanter - find hosliggende katete ved hjælp af cosinus
Retvinklede trekanter - find hosliggende katete ved hjælp af tangens
Retvinklede trekanter - find hypotenuse ved hjælp af cosinus
Retvinklede trekanter - find hypotenuse ved hjælp af sinus
Retvinklede trekanter - find hypotenusen med pythagoras
Retvinklede trekanter - find katete med pythagoras
Retvinklede trekanter - find manglende sider og vinkler
Retvinklede trekanter - find modstående katete ved hjælp af sinus
Retvinklede trekanter - find modstående katete ved hjælp af tangens
Retvinklede trekanter - find vinkel ved hjælp af cosinus
Retvinklede trekanter - find vinkel ved hjælp af sinus
Retvinklede trekanter - find vinkel ved hjælp af tangens
Retvinklede trekanter - tjek formlen for pythagoras
Specielle linjer - gendkend højde, median og vinkelhalveringslinje
Specielle linjer - hvad gælder i trekanten om højde, median og vinkelhalveringslinje
Specielle linjer - tegn højde, median og vinkelhalveringslinje
Trekanter - find arealet ud fra højde og grundlinje
Trekanter - find grundlinjen ud fra areal og højde
Trekanter - find højden ud fra areal og grundlinje
Trekanter - gendkend specielle trekanter (ligesidet, ligebenet og retvinklet)
Trekanter - gendkend trekant
Trigomometri Enhedscirklen beregn arcCos og arcSin
Trigomometri Enhedscirklen beregn Cos og Sin
Trigonometri Landmåling
Trigonometri Pythagoras
Trigonometri Retvinklet trekant beregn vinkel eller side
Trigonometri Vilkårlig trekant cos
Trigonometri Vilkårlig trekant sin
Trigonometri Vilkårlig trekant sin Intro
Vilkårlige trekanter - identificer trekantstilfælde
Vilkårlige trekanter - konstruer en tilfældig trekant
Vilkårlige trekanter - konstruer trekant og areal
Vilkårlige trekanter - konstruer trekant og højde
Vilkårlige trekanter - konstruer trekant og median
Vilkårlige trekanter - konstruer trekant og vinkelhalveringslinje
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 1 stilaseret
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 1 uden hjælp
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 2 stilaseret
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 2 uden hjælp
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 3 stilaseret én trekant
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 3 stilaseret to trekant
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 3 uden hjælp
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 4 stilaseret
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 4 uden hjælp
Vinkel eller side i en trekant hvor længden af to sider og en ikke mellemliggende vinkel er kendt
Vinkel eller side i en trekant hvor længden af to sider og en mellemliggende vinkel er kendt
Vinkel eller side i en trekant hvor to vinkler og den mellemliggende side er kendt
Vinkel eller side i en trekant hvor to vinkler og en ikke mellemliggende side er kendt
Vinkelsum - beregn vinkel i trekant ved hjælp af vinkelsummen
Vinklen i en trekant hvor længden af tre sider er kendt
Trigonometriske funktioner
Aflæs amplitude, periode, frekvens og forskydning + a, b, c og d på grafen for en harmonisk svingning f(x)=a*sin(bx+c)+d
Aflæs amplitude, periode, frekvens og forskydning + a, b, c og d på regneforskriften for en harmonisk svingning f(x)=a*sin(bx+c)+d
Beregn cosinus, sinus og tangens
Bestem amplituden for en harmonisk svingning ud fra grafen
Bestem ligevægtskonstanten for en harmonisk svingning
Bestem svingningstiden for en harmonisk svingning
Cosinus, sinus og tangens i vigtige vinkler
Enhedscirklen - aflæs cos(x), sin(x) og tan(x) på enhedscirklen ud fra radiantal
Enhedscirklen - aflæs radiantal mellem 0 og 2pi ud fra cos(x) og sin(x)
Kend forskel på sin, cos og tan ud fra grafen
Løs den trigonometriske ligning $\cos(x) = a$
Løs ligningen $\cos(x) = a \cdot \sin(x)$
Løs ligninger med trigonometriske funktioner - skriv den komplette løsning
Løs trigonometrisk ligning $\sin x = a$
Omformningsregler og overgangsformler for trigonometriske funktioner
Sæt hak ved de rigtige dm og vm for trigonometriske funktioner
Vektorregning
Areal af trekant figur
Areal mellem vektorer analytisk
Areal mellem vektorer grafisk
Bestem vektorkoordinat udfra figur
Bestem vektorkoordinat udfra to punkter
Bestem vektorkoordinat udfra to punkter på figur
Bestem vektorlængde udfra to punkter
Længden af siden i en trekant analytisk geometri
Omskrivning af linjens ligning til en parameterfremstilling - 1
Omskrivning af linjens ligning til en parameterfremstilling - 2
Omskrivning af linjens parameterfremstilling til en ligning
Ortogonale vektorer
Ortogonale vektorer med ukendt parameter
Parallelle vektorer
Parallelle vektorer med ukendt parameter
Projektion af vektor på vektor
Projektion af vektor på vektor uden graf
Sum af to vektorer analytisk
Sum af to vektorer grafisk
Vektorer 2D vektorer regning
Vektorer 2D vektorer vinkel
Vektorlængde ud fra to punkter på graf
Vinkel mellem vektorer
Vinklen i en trekant analytisk geometri
Vinklen i en trekant kun koordinatsæt

Hvis du og dine studerende opretter en profil kan du/I

Logo
Om Yourskills   ·   Servicevilkår   ·   Retningslinjer for fællesskab   ·   Privatlivspolitik   ·   Databehandling