Logo Yourskills

Opgave

Brug decimal punktum.

Video hjælp

Vælg opgave

Aflæsning af differentialkvotient fra graf
Astronomi Geostationær bane 2
Binomialfordeling: Bestem P(X=x)
Bølger: Frekvens og periode
Bølger: Lydbølger, bølgelængde
Densitet
Differentialligninger Bestem løsning gennem punkt 4 slags
Differentiation - gange konstanter og potensfunktioner
Effekt apparater
Effekt tid apparater
Eksponentiel notation
Eksponentiel notation 2
Fart enhedsberegninger
Fodboldsudstyr (del 1)
Forskrift for Potensfunktion ud fra tekst om betonelementer
Forståelse af skrivemåden f(x) med svar
Gang ind i parentes med feedback
Genkend de 5 trekantstilfælde
Kinematik Hastighedsgraf
Kunstgræsfodboldbane (del 1)
Parameterkurver Skæring med akserne
Reduktion med feedback
Test 1 Eske
Test link
Trigonometri Vilkårlig trekant cos sin
χ² fordeling
Afgør om der skal udføreres chi-i-anden uafhængigheds- eller fordelingstest
Bestem bidrag fra en kendt fordeling
Bestem bidrag fra en uniform fordeling
Bidrag og teststørrelse i en uafhængighedstest
Forventet værdi for uafhængige variable
Forventet værdi for uafhængighedstest kun totaler er kendt
Forventet værdi i kendt fordeling
Forventet værdi i uniform fordeling
P-værdi og forkast nulhypotese 1 el 5 sign
P-værdi og forkast nulhypotese del 1
P-værdi og forkast nulhypotese del 2
P-værdi og forkast nulhypotese del 3
Andengradspolynomier
Aflæs rødder på graf for andengradspolynomium
Andengradsligning stillaseret
Andengradspolynomier Bestem a eller b så ret linje har netop et skæringspunkt
Andengradspolynomier Bestem koefficienterne
Andengradspolynomier Bestem rødderne
Andengradspolynomier Bestem toppunkt
Andengradspolynomier Faktorisering
Andengradspolynomier Regression
Andengradspolynomier Regression Boldkast
Andengradspolynomier Skæringspunkter med linje
Andengradspolynomier Skæringspunkter mellem parabler
Beskriv grafen for et andengradspolynomium ud fra koefficienterne og d
Bestem den afhængige værdi for et andengradspolynomium
Bestem diskriminant og antal løsninger
Bestem forskriften for andengradspolynomium gennem tre punkter
Bestem koefficient i andengradspolynomium når diskriminanten er 0
Bestem koefficienter ud fra rødder i andengradspolynomium
Bestem koefficienterne for et andengradspolynomium
Bestem værdimængden for en funktion med givet definitionsmængde
Faktoriser et andengradspolynomium
Find toppunktet for et andengradspolynomium
Lav andengradspolynomium ved hjælp af rødder og a
Løs andengradsligning hvor koefficienterne er brøker
Løs andengradsligningen og bestem diskriminanten
Parabel fortegn for abc
Parabel og antal løsninger til ligningen p(x) = 0
Polynomiel regression bestem a, b og c
Prøv dig frem med grafen for et andengradspolynomium
Sammensæt graf og forskrift for andengradspolynomium
Sammensæt graf og forskydning af andengradspolynomium
Skæringspunkt mellem parabel og ret linje
Skæringspunkt mellem parabel og ret linje uden graf
Toppunkt for parabel graf og forskrift
Toppunkt for parabel kun forskrift
Toppunkt for parabel kun graf
X forskydning af graf for andengradspolynomium
X-forskydning af parabel
Y forskydning af graf for andengradspolynomium
Y-forskydning af parabel
Binomialfordeling
Afgør om der er tale om et binomialforsøg og find antalsparameteren ud fra tekst
Aflæs $P(X=x)$ for en binomialfordelt stokastisk variabel
Angiv den kritiske mængde i en tosidet binomialtest ud fra n, p og signifikansniveau
Bestem $p$, $1-p$ og $n$ i en binomialmodel givet antal
Bestem $P(X=x)$ for $X$ binomialfordelt stokastisk variabel
Bestem antals- og sandsynlighedsparameter for en binomial model
Bestem den mest sandsynlige værdi for en binomialfordeling
Bestem det forventede antal i en binomialtest
Bestem konfidensinterval for snurretop og lav binomialtest
Bestem middelværdi og spredning for andedam (binomial model)
Bestem middelværdi og spredning for en binomialfordelt stokastisk variabel
Bestem middelværdi og spredning for en binomialmodel
Bestem P(X<=>r) for en binomialfordelt stokastisk variabel
Bestem p-værdien ved en tosidet binomialtest
Binomialfordeling
Binomialfordeling: 95%-konfidensinterval for andel
Binomialfordeling: Bestem n, p, 1-p
Binomialtest konfidensinterval konklusion
Figur til eksempel om middelværdi, varians og spredning i binomialfordeling
Find den kumulerede binomialsandsynlighed
Find mest sandsynlige antal succeser i en binomialfordeling
Find middelværdi, varians og spredning i en binomialfordeling
Find P(X=m) i et binomialforsøg med antalsparameteren n og sandsynlighedsparameteren p
Find sandsynlighed med og uden tilbagelægning og afgør om vi kan bruge binomialfordelingsapproksimation
Find sandsynligheden for en hændelse med udfald af 6 terningkast hvor en 1er er succes og resten er fiasko
Find sandsynligheden for mellem m1 og m2 succeer
Hypotesetest i binomialfordelingen. Bestem den kritiske mængde.
Meningsmåling statistisk usikkerhed
Opstil binomialmodel ud fra en beskrivelse
Blandet grundskolematematik
Demoopgave 1
Demoopgave 1 (alternativ)
Demoopgave 11: Omkreds
Demoopgave 15: Kilopris for jordbær
Demoopgave 2
Demoopgave 6: Procent
Demoopgave 7
Indekstal og Procent
Blandet matematik C
Kopier formel fra celle i regneark (værdi)
Bølger
Bølger: Aflæs bølgelængde og amplitude
Bølger: Bestem frekvens af overtoner
Bølger: Bølgelængde af lys
Bølger: Lydbølger, hastighed
Bølger: Stående bølger bølgelængde
Deklination
Oversæt "rose" til latin og bøj det i kasus og tal
Deskriptiv statistik
Bestem den kumulerede frekvens for grupperede data
Bestem den kumulerede hyppighed af grupperede data
Bestem det udvidede kvartilsæt af hyppighedstabel
Bestem det udvidede kvartilsæt af rå data
Bestem fordelingens skævhed fra en hyppighedstabel
Bestem fordelingens skævhed fra en liste
Bestem fraktilen på en sumkurve
Bestem frekvensen af en given værdi ud fra rå data
Bestem frekvenserne for hvert interval af grupperede data
Bestem gennemsnit af rå data
Bestem hyppigheden af en given værdi
Bestem kvartilbredden af rå data
Bestem kvartilsæt af hyppighedstabel
Bestem kvartilsæt af sorteret rå data
Bestem median af sorteret rå data
Bestem median af usorteret rå data
Bestem median for hyppighedstabel
Bestem median fra sumkurve
Bestem middeltal fra hyppighedstabel
Bestem variationsbredde rå data
Deskriptiv statistik grupperede gennemsnit kvartilsæt
Deskriptiv statistik grupperede gennemsnit kvartilsæt
Deskriptiv statistik grupperede gennemsnit spredning
Deskriptiv statistik grupperede observationer gennemsnit spredning
Deskriptiv Statistik Liste af tal
Deskriptiv statistik ugrupperede gennemsnit spredning
Deskriptiv statistik ugrupperede kvartilsæt gennemsnit
Deskriptiv statistik ugrupperede kvartilsæt gennemsnit
Diskrete observationer - boksplot - figur
Diskrete observationer - find fraktiler ved at bruge trappediagrammet
Diskrete observationer - find hyppighed og frekvens ud fra observationssæt
Diskrete observationer - find hyppighed, frekvens og kumuleret frekvens ud fra observationssæt
Diskrete observationer - find hyppigheden ud fra observationssæt
Diskrete observationer - find kvartilsættet ved at tegne trappediagrammet og bruge det
Diskrete observationer - find kvartilsættet ved at tælle
Diskrete observationer - find middelværdien
Diskrete observationer - find minimum og maksimum
Diskrete observationer - find minimum, maksimum og variationsbredden
Diskrete observationer - find outlier
Diskrete observationer - find typetal
Diskrete observationer - find varians og spredning ud fra observationssæt
Diskrete observationer - pindediagram - figur til eksemplet
Diskrete observationer - sæt forklaringer sammen med statistiske deskriptorer
Diskrete observationer - tegn boksplot ud fra udvidet kvartilsæt, ved at trække i punkter
Diskrete observationer - tegn pindediagram/stolpediagram
Diskrete observationer - tegn trappediagram ved at trække i punkter
Diskriptiv statistik ugrupperede observationer gennemsnit spredning
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - boksplot
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - frekvens
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - hyppighed
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - kumuleret frekvens
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - kvartilsæt
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - middelværdi
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - minimum og maksimum
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - pindediagram
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - trappediagram
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - typetal
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - varians og spredning
Gennemgående opgave statistik - diskrete observationer - variationsbredde
Gennemgående opgave statistik - indlæs data
Grupperede observationer - bestem kumuleret frekvens ud fra frekvens
Grupperede observationer - figur til eksempel om histogram
Grupperede observationer - figur til eksempel om sumkurve
Grupperede observationer - find fraktiler ud fra observationssæt
Grupperede observationer - find hyppighed og typeinterval ud fra intervaller og observationssæt
Grupperede observationer - find intervalhyppighed ud fra intervaller og observationssæt
Grupperede observationer - find kvartilsættet ud fra observationssættet
Grupperede observationer - find middelværdi, varians og spredning ud fra intervaller og frekvens
Grupperede observationer - find middelværdien ud fra intervaller og frekvens
Grupperede observationer - find minimum og maksimum i observationssæt
Grupperede observationer - find minimum, maksimum og variationsbredde i observationssæt
Grupperede observationer - gennemgående opgave - boksplot
Grupperede observationer - gennemgående opgave - fraktiler
Grupperede observationer - gennemgående opgave - histogram
Grupperede observationer - gennemgående opgave - intervalhyppighed
Grupperede observationer - gennemgående opgave - kumuleret frekvens
Grupperede observationer - gennemgående opgave - kvartilsæt
Grupperede observationer - gennemgående opgave - middelværdi
Grupperede observationer - gennemgående opgave - minimum og maksimum
Grupperede observationer - gennemgående opgave - sumkurve
Grupperede observationer - gennemgående opgave - typeinterval
Grupperede observationer - gennemgående opgave - varians og spredning
Grupperede observationer - gennemgående opgave - variationsbredde
Grupperede observationer - sæt forklaringer sammen med statistiske deskriptorer
Grupperede observationer - tegn histogram ud fra frekvens ved at trække i punkter
Grupperede observationer - tegn sumkurven ud fra den kumulerede frekvens ved at trække i punkter
Grupperede observationer- find intervalfrekvensen ud fraintervalhyppigheden
Grupperede observationer- gennemgående opgave - intervalfrekvens
Differentialligninger
Bestem hældning af linjeelementer ud fra differentialligning
Bestem tangentens ligning ud fra differentialligning
Differentialligninger Bestem løsning gennem punkt
Differentialligninger Bestem løsning gennem punkt Eksponentiel
Differentialligninger Bestem løsning gennem punkt Forskudt eksponentiel
Differentialligninger Bestem løsning gennem punkt lineær
Differentialligninger Bestem løsning gennem punkt Logistisk
Differentialligninger Bestem parametre ym lig a y
Differentialligninger Bestem parametre ym lig b-ay
Differentialligninger Bestem parametre ym lig by-ayy
Differentialligninger Bestem parametre ym lig k
Differentialligninger Bestem tangent gennem punkt
Differentialligninger Bestem tangent gennem punkt 4 slags
Differentialligninger Bestem tangent gennem punkt Eksponentiel
Differentialligninger Bestem tangent gennem punkt Forskudt Eksponentiel
Differentialligninger Bestem tangent gennem punkt Lineær
Differentialligninger Bestem tangent gennem punkt Logistisk
Differentialligninger Bestem tangent gennem punkt Øvrige
Figurer til eksemplet om tangent
Fuldstændig løsning differentialligning
Løs differentialligning af typen $y´=ay$
Løs differentialligning af typen $y´=ay(M-y)$
Løs differentialligning af typen $y´=b-ay$
Løs differentialligningen $y´=y(b-ay)$
Partikulær løsning differentialligning
Tangent til graf ud fra differentialligning
Differentialregning
Afgør om funktionen er differentiabel ud fra graf
Afgør om funktionen er differentiabel ud fra regneforskrift
Afgør om linjen er en sekant, en tangent eller ingen af delene
Aflæs f(x) på grafen
Aflæs hældningen af tangenten
Aflæs monotoniforhold for funktion ud fra graf 3. gradspolynomium
Antal ekstrema for et polynomium med forskrift og graf
Bestem $f´(x_0)$
Bestem afhængig værdi af differentialkvotienten af en sammesat funktion
Bestem antal ekstrema for polynomium
Bestem differenskvotienten
Bestem differentialkvotient for en produkt funktion
Bestem differentialkvotient for en sammensat funktion
Bestem funktionstilvækst
Bestem førstekoordinaten til funktionens ekstrema
Bestem grænseværdi for $f(x)$ hvor $x$ går mod $0, \infty, -\infty$
Bestem grænseværdi for $f(x)$ når $x$ går mod $0, \infty, -\infty$
Bestem grænseværdien for $f(x)$
Bestem grænseværdien for $f(x)$ uden graf
Bestem ligningen for tangent til graf for funktion i givet punkt
Bestem ligningen for tangent til graf for funktion med givet hældning
Bestem monotoniforhold for et 3. gradspolynomium
Bestem monotoniforhold for funktion ud fra en graf
Bestem vendepunktet for et polynomium
Bevis afledet for eksponentialfunktion
Brug Maple eller CAS til at finde afledet funktion
Brug tangent til at aflæse differentialkvotient
Differentation af Brøker
Differentation bestem tangenten til polynomier
Differentation bestem tangenten ud fra hældning til polynomier
Differentialkvotient af enkle funktioner
Differentialkvotient af funktion
Differentialkvotient af sum af enkle funktioner
Differentialkvotient af sumfunktion
Differentialregning Bestem toppunkt
Differentialregning Differentation bestem tangenten til parabel
Differentialregning Differentiation af polynomier
Differentialregning Differentiation af produkt
Differentialregning Differentiation af sammensatte funktioner
Differentialregning Monotoniforhold for polynomier Heltals rødder 3 intervaller, mulighed for dobbeltrod
Differentialregning parabel
Differentiation af polynomier
Differentiation af sammensat funktion med lineær indre funktion
Differentiation af sammensat funktion, hvor den indre funktion er lineær
Differentier et andengradspolynomium
Differentier polynomium
Figur eksemplet om punkter på en graf
Figur og eksempel til at tegne tangenter i GeoGebra
Figur til 3trinsreglen
Figur til differenskvotient
Figur til eksemplet om afledet funktion
Figur til eksemplet om grænseværdier til differentialregning
Figur til funktionstilvækst
Figur til sekant
Figur til tangenter
Figur til tangenthældning
Figurer til differentiabilitet
Figurer til eksempel om numerisk løsning af ligninger
Figurer til eksemplet om monotoniforhold
Figurer til eksemplet om optimering
Figurer til lokale ekstrema
Find afledet funktion af 2gradspolynomium
Find afledet funktion af lineær funktion
Find afledet funktion af potensielle funktioner
Find den afledede funktion af eksponentielle funktioner
Find den afledede funktion af polynomier
Find den afledede funktion af trigonometriske funktioner
Find den afledede funktion, når ln(x) indgår
Find den anden afledede og brug det til at afgøre om der er minimum, maksimum eller vendetangent
Find differentialkvotient i x0 ved hjælp af brøkreglen
Find differentialkvotient i x0 ved hjælp af differensreglen
Find differentialkvotient i x0 ved hjælp af produktreglen
Find differentialkvotient i x0 ved hjælp af reglen om produkt med konstant
Find differentialkvotient i x0 ved hjælp af reglen om sammensatte funktioner
Find differentialkvotient i x0 ved hjælp af regnereglerne for differentialkvotienter
Find differentialkvotient i x0 ved hjælp af sumreglen
Find differentialkvotienten af trigonometriske funktioner i særlige x0
Find differentialkvotienten i x0 af kvadratrodsfunktionen
Find differentialkvotienten i x0 ved hjælp af 3trinsreglen
Find funktionstilvæksten med h som bogstav når funktion og x0 er kendt
Find funktionstilvæksten som tal ud fra funktion, h og x0
Find grænseværdien af en talrække
Find lokale ekstrema for 3gradspolynomium
Find punktet (x_0,f(x_0)) ved hjælp af regneforskriften
Find tangentligningen uden brug af CAS
Find væksthastighed ud fra graf
Find væksthastigheden ud fra regneforskrift
Funktion og afledtfunktion grafisk
Første koordinat til ekstrema for et polynomium
Løs ligningen f(x)=y_0 ved at aflæse på en graf
Optimering af materiale forbrug for kasse uden låg
Optimering af omkreds med kendt areal klodser
Optimering af omkreds med kendt omkreds klodser
Optimering af rumfang af kasse
Regneregler for differentialkvotienter - Bevis for differensreglen
Regneregler for differentialkvotienter - Bevis for reglen om at gange med en konstant
Regneregler for differentialkvotienter - Bevis for sumreglen
Sæt reglen sammen om voksende aftagende og differentialkvotient
Tangent grafisk
Tangent i punkt analytisk
Tangent til polynomium
Tegn tangent gennem et punkt
Diskret matematik
Bestem tal i talfølge
Eksponentielle funktioner
Afhængig værdi i eksponentiel model
Aflæs b på grafen for en eksponentiel funktion
Aflæs fordobling eller halveringskonstant på grafen
Aflæs fordoblings- eller halveringskonstant
Beregning af fordoblings- og halveringskonstant
Bestem a ud fra to punkter for eksponentielle funktioner
Bestem afhængig værdi af en eksponentialfunktion
Bestem b i eksponentiellefunktioner ud fra a og et punkt
Bestem b i eksponentiellefunktioner ud fra a og et punkt med a i regneforskrift
Bestem fordoblings- eller halveringstiden ud fra procentændring
Betydningen af fremskrivningsfaktoren
Bevis for a i eksponentielle funktioner
Bevis for b i eksponentielle funktioner
Bevis for fordoblingskonstanten i eksponentielle funktioner
Eksponentiel - Forskrift udfra 2 punkter (i trin)
Eksponentiel funktion Beregn y b a x
Eksponentiel funktion Dogecoins
Eksponentiel funktion Rentesregning Penge i banken
Eksponentiel funktion Skæringspunkt
Eksponentiel funktion Tekst model
Eksponentiel funktioner Bestem fremskrivningsfaktor ud fra vækst i procent
Eksponentiel funktioner Bestem funktion gennem 2 punkter
Eksponentiel funktioner Bestem halverings fordoblingstid
Eksponentiel funktioner Regression
Eksponentiel regression
Eksponentiel regression med residualplot
Eksponentielle funktioner - a og b grafisk
Eksponentielle funktioner - funktionsværdier med lommeregner
Eksponentielle funktioner - funktionsværdier uden lommeregner
Eksponentielle funktioner - Genkend graf
Eksponentielle funktioner - Genkend regneforskrift
Eksponentielle funktioner - Opbyg grafisk forståelse af eksponentielle funktioner
Eksponentielle funktioner - væksraten (i trin)
Eksponentielle funktioner ud fra tekst Vandreduer
Find a i eksponentielle funktioner ud fra fordoblings eller halveringskonstanten
Find a i en eksponentiel funktion ud fra procentstigning på y aksen og stigning på x aksen
Find a i en eksponentielfunktion ud fra grafen ved at udregne r ud fra to punkter med én mellem x værdierne
Find a ud fra k i eksponentielle funktioner
Find fordoblingskonstanten
Find halveringskonstanten
Find k ud fra a i eksponentielle funktioner
Find procentstigning på y aksen for en eksponentiel funktion ud fra stigning på x aksen og a
Find stigning af x i eksponentiel funktion ud fra a og procentstigning af y
Find x i en eksponentiel funktion ved hjælp af solve i Maple
Find y i en eksponentiel funktion
Fordobling- eller halveringskonstanten for befolkningsvækst
Forskrift for en eksponentiel funktion ud fra graf
Forskrift for en eksponentiel funktion ud fra tekst
Forskrift for en eksponentiel funktion ud fra to punkter med graf
Forskrift for en eksponentiel funktion ud fra to punkter uden graf
Omskriv b*a^x til b*e^(kx)
Omskriv b*e^(kx) til b*a^x
Opstil model for procent-vækst
Ordne regneforskrifterne for aftagende eksponentielle funktioner efter hvilken der er stejlest
Ordne regneforskrifterne for voksende eksponentielle funktioner efter hvilken der er stejlest
Rente kapitalopsparing
Sammensæt graf og forskrift for eksponentiel funktion
Slutkapital kapitalopsparing
Startkapital kapitalopsparing
Terminer kapitalopsparing
Uafhængig værdi for eksponentiel funktion
Uafhængig værdi i eksponentiel model
Vurdere om grafen er voksende eller aftagende ud fra k i en eksponentiel funktion f(x)=b*e^(kx)
Vækstrate for eksponentiel model
Y forskydning af graf for eksponentiel funktion
Elektriske kredsløb
Strøm Effekt energi ladning
Strøm Effekt spænding og strømstyrke
Strøm Ohms lov modstand spænding
Strøm Ohms lov modstand spænding regression
Strøm spænding ladning energi
Strøm Strømstyrke og Ladning
Emne 1
Bøjning af verbum
Energi
Effekt Energi tid Fysik
Energi - effekt - tid
Energi - effekt - tid - nyttevirkning
Energi Faseovergang Fordampningsvarme
Energi Faseovergang Fordampningsvarme Temperatur
Energi Faseovergang Smeltevarme
Energi Faseovergang Smeltevarme Temperatur
Energi Termisk
Energi, effekt, tid og omregning mellem enheder
Kernefysik Henfald og Q værdier
Kinetisk energi
Kinetisk Energi enheder kg og g samt km/t og m/s
Potentiel Energi
Potentiel Energi enheder
Funktioner af to variable
Afgør ud fra dobbelte og blandede afledede om der er maksimum, minimum eller saddelpunkt eller om det ikke kan afgøres
Angiv ligning for niveaukurve
Angiv regneforskrift for snitfunktion hvor x eller y holdes fast
Bestem gradienten i et punkt
Find dobbelte og blandede afledede
Find partielt afledede
Find stationære punkter - virker ikke
Funktioner af 2 variable Gradient
Funktioner af 2 variable partielt afledte
Funktioner af 2 variable partielt afledte 2
Funktioner af 2 variable Stationære punkter
Funktioner af 2 variable Tangentplan
Parameterkurver Bestem kurvelængde poly
Partielt afledede af polynomium
Funktioner generelt
Afgør om en stykkevis lineær funktion er kontinuert
Aflæs definitions- og værdimængde
Asymptoter - genkend asymptote grafisk
Asymptoter - se om akserne er asymptoter grafisk
Bestem den afhængige værdi af en sammensat funktion
Bestem forskrift for sammensat funktion
Bestem forskrift for sammensat funktion $g(x) = f(x) + k$
Bestem forskrift for sammensat funktion $g(x)=a\cdot f(x)$
Bestem forskriften for en sammensat funktion givet to funktioner
Bestem sammensatte funktionsværdier (forskrift og graf)
Definitions og værdimængde - Find den rigtige definitionsmængde
Definitions og værdimængde - Flyt punkter så de indrammer definitions og værdimængde
Definitions og værdimængde- Find den rigtige værdimængde
Find den rigtige funktionstype (lineær, ekponentiel og potentiel) ud fra definitions og værdimængde
Find den rigtige funktionstype (lineær, ekponentiel og potentiel) ud fra graf
Find den rigtige funktionstype (lineær, ekponentiel og potentiel) ud fra regneforskrift
Grafisk løsning af ligning
Grafisk symmetri - Er grafen symmetrisk og på hvilken måde?
Grafisk symmetri - hvilken graf er symmetrisk på hvilken måde?
Maksimum og minimum - aflæs lokale maksimums og minimumspunkter på graf
Maksimum og minimum - aflæs lokale maksimums og minimumssteder på graf
Maksimum og minimum - aflæs lokale maksimums og minimumsværdier på graf
Maksimum og minimum - flyt punkt til lokale maksimum og minimumspunkter
Monotoniforhold - sæt hak ved om funktionen er voksende eller aftagende i de forskellige intervaller ud fra graf
Monotoniforhold - sæt hak ved om funktionen er voksende eller aftagende ud fra graf
Nulpunkter - Aflæs løsningen til ligningen f(x)=0 på grafen
Nulpunkter - Aflæs nulpunkterne
Nulpunkter - Flyt punkter til nulpunkterne
Omvendt funktion - find funktionsværdi ud fra graf af oprindelig funktion
Omvendt funktion - hvad er dm og vm ud fra kendt i oprindelig funktion
Omvendt funktion - kontroler om to funktioner er hinandens omvendte ud fra funktionsværdier
Omvendt funktion - kontroler om to funktioner er hinandens omvendte ud fra graf
Omvendt funktion - kontroler om to funktioner er hinandens omvendte ud fra regneforskrift
Omvendt funktion - skriv regneforskrift for omvendt lineær funktion
Opsplit en sammensat funktion
Proportionalitet - Afgør om der er tale om ligefrem eller omvendt proportionalitet eller ingen af delene ud fra en graf
Proportionalitet - Afgør om der er tale om ligefrem eller omvendt proportionalitet eller ingen af delene ud fra en regneforskrift
Proportionalitet - find proportionalitetsfaktoren ud fra en regneforskrift
Proportionalitet - find proportionalitetsfaktoren ud fra x og y værdi
Punkter i koordinatsystem - Aflæs punktet
Punkter i koordinatsystem - Aflæs x og y koordinater
Punkter i koordinatsystem - Aflæs x-koordinaten
Punkter i koordinatsystem - flyt punkt til rigtig position
Punkter i koordinatsystemet - Aflæs y-koordinaten
Repræsentationsformer - Tegn punkter ud fra tabel (flyt punkter)
Repræsentationsformer - Udfyld tabel ud fra graf
Repræsentationsformer - Udfyld tabel ud fra regneforskrift
Repræsentationsformer - Udvælg graf der passer til regneforskrift
Repræsentationsformer - Udvælg regneforskrift der passer til graf
Residualplot - fortolkning af residualplot
Skæring med y-aksen - Aflæs f(0)
Skæring med y-aksen - Aflæs skæringspunktet med y-aksen
Skæring med y-aksen - Flyt punkt til skæring med y-aksen
Stykkevise funktioner - find funktionsværdier ud fra graf
Stykkevise funktioner - find funktionsværdier ud fra regneforskrift
Stykkevise funktioner - skriv regneforskrift som gaffelfunktion
Tegn vandret (y=…) og lodret (x=…) snit ved at trække i linjer
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved afhængig og uafhængig variabel fra en tekst
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved afhængig og uafhængig variabel fra regneforskrift
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved konstanter fra regneforskrift
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved konstanterne fra en tekst
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved variabel fra regneforskrift
Variable og variabelsammenhænge - sæt hak ved variablene fra en tekst
Geometri
Analytisk geometri 2D Bestem afstand mellem 2 punkter
Analytisk geometri 2D Bestem afstanden fra linje til punkt
Analytisk geometri 2D Bestem centrum og radius ved omskrivning
Analytisk geometri 2D Bestem den vinkelrette linje og nærmeste punkt ved linje og punkt
Analytisk geometri 2D Bestem tangent til punkt på cirkel
Analytisk geometri 2D omskriv y = ax + b til formen ax +by + c = 0
Analytisk Geometri 2D Skæring mellem parameterfremstillinger
Analytisk geometri 2D Skæringspunkt mellem ax+by+c=0 og parameterfremstilling
Analytisk geometri Bestem skæringspunkt mellem linjer ax+by+c=0
Analytisk geometri Skæringspunkt mellem cirkel og linje
Analytisk geometri Skæringspunkt mellem cirkel og linje Parameterfremstilling
Bestem længden af side i retvinklet trekant (D1)
Enhedscirklen
Forholdsberegning bestem faktor
Forholdsberegning bestem side
Forholdsberegning bestem side når faktor er kendt
Hypotenuse i retvinklet trekant
Vinkelsum - beregn vinkelsummen i trekanter, firkanter og femkanter
Vinkler - kend forskel på spids stum og ret vinkel
Vinkler - vinkelvetegnelsen vinkelABC
Integralregning
Areal af område med graf og grænser andengradspolynomium
Areal af område med graf og grænser tredjegradspolynomium del I
Areal af område med graf og grænser tredjegradspolynomium del II
Areal af område med graf og grænser tredjegradspolynomium del III
Areal af punktmængde
Bestem en stamfunktion for et polynomium
Bestem integralet et polynomium
Bestem kurvelængden
Bestem stamfunktion, areal og omdrejningslegeme
Bestemt integrale
Generel stamfunktion
Integralregning Bestem areal over og under x-akse for 3 grads polynomium
Integralregning Bestem areal under parabel mellem a og b
Integralregning Bestem areal under parabel mellem rødder
Integralregning Bestem areal under ret linje mellem a og b
Integralregning Bestem F(x) gennem punkt P
Integralregning Bestem areal mellem parabel og linje
Integralregning Bestem areal under parabel
Integralregning integration ved substitution
Integralregning Kurvelængde
Integralregning Kurvelængde find b
Integralregning Omdrejningsvolumen
Integralregning Stamfunktion og f mærke
Integration ved substitution
Integrationsprøven
Stamfunktion for enkel funktion gennem givet punkt
Stamfunktion for polynomium gennem givet punkt
Kombinatorik
Bestem antal menuer på restaurant (tællemetoder)
Bestem antal mulige udtræk med tilbagelægning, når rækkefølgen ikke har betydning
Bestem antal mulige udtræk uden tilbagelægning, når rækkefølge har betydning
Bestem antal mulige udtræk uden tilbagelægning, når rækkefølgen ikke har betydning
Bestem antal muligheder med tilbagelægning, når rækkefølgen ikke har betydning
Bestem antallet af mulige kombinationer af menuer
Bestem binomialkoefficient
Bestem udfald og sandsynlighed (FM Opgave 1)
Figur til eksemplet om tælletræ
Find antallet af måder m personer kan udtages ud af en gruppe på n og stilles i rækkefølge
Find antallet af måder man kan udtage m personer ud af en gruppe på n, når rækkefølgen ikke betyder noget
Find antallet af måder n personer kan stilles i rækkefølge på
Find antallet af mulige kager ud fra tekst
Kombinatorik udvælg antal personer fra klasse af kvinder og mænd, rækkefølge med og uden betydning.
Komplekse tal
Beregn sum og differens for to komplekse tal
Bestem længde og vinkel for punkt i kompleks talplan
Bestem modulus og argument for to komplekse tal og deres kvotient
Bestem modulus og argument for to komplekse tal og deres produkt
Kvotient for to komplekse tal
Produkt af komplekse tal
Konfidensinterval
Bestem konfidensinterval for en stikprøve - ETU
Bestem konfidensinterval for spørgeskemaundersøgelse
Find estimat og 95% konfidensinterval ud fra stikprøvens størrelse og antallet af succeser i stikprøven
Ligninger
2 ligninger med 2 ubekendte - lige store koefficienters metode - stilaseret
2 ligninger med 2 ubekendte - løs ligningssystemet
2 ligninger med 2 ubekendte - substitutionsmetoden - stilaseret
Algebra Ligning 2 Ligninger med 2 ubekendte
Algebra Ligning 2 Ligninger med 2 ubekendte a og b
Algebra Ligning 2 Ligninger med 2 ubekendte y lig med
Algebra Ligning Brøk
Algebra Ligning Lineær
Algebra Ligning Parentes
Algebra Ligning y = a x + b
Andengradsligninger - bevis
Førstegradsligning med feedback
Grafisk løsning af lineære ligninger
GUN screening 2 2020 opgave 9
Kontrol af løsning til ligning - svar på om x er løsning til ligning ax+b=cx+d med mellemregninger
Kontrol af løsning til ligning - svar på om x er løsning til ligning ax+b=cx+d uden mellemregninger med alle tal decimaltal
Kontrol af løsning til ligning - svar på om x er løsning til ligning ax+b=cx+d uden mellemregninger med alle tal heltal
Kontrol af løsning til ligning - svar på om x er løsning til ligning e(ax+b)=f(cx+d) uden mellemregninger med alle tal decimaltal
Løs ligning - a*x=b hvor a, b og løsning er decimaltal
Løs ligning - a*x=b hvor a, b og løsningen er heltal - stilaseret
Løs ligning - a/b*x+c=d*x+e hvor a, x, c og d er heltal, a/b er et endeligt decimaltal. Stilaseret
Løs ligning - e*(ax+b)=cx+d hvor alle tal er decimaltal - stilaseret
Løs ligning - e*(ax+b)=cx+d hvor alle tal er heltal - stilaseret
Løs ligning - e*(ax+b)=f*(cx+d) hvor alle tal er decimaltal - stilaseret
Løs ligning - e*(ax+b)=f*(cx+d) hvor d er decimaltal og resten er heltal - stilaseret
Løs ligning - x/a=b hvor a er naturligt tal og b er heltal - stilaseret
Løs ligning - x/a=b hvor a og b er decimaltal
Løs ligning - x/a=b hvor a og b er heltal
Løs ligning a*x=b hvor a, b og løsning er heltal
Løs ligning- a*x+b=c*x+d -decimaltal - stilaseret
Løs ligningen p=q^x
Løsning af ligninger - løs ligningen x+a=b hvor a og b er heltal
Løsning af ligninger - løs ligningen x+a=b hvor a og b er positive heltal. Opgaven er stilaseret.
Løsning af ligninger - løs ligningen x-a=b hvor a og b er positive heltal. Opgaven er stilaseret.
Nulreglen - (a*x+b)*(c*x+d)=0 a, b, c og d hele tal
Nulreglen - (a*x+b)/(c*x+d)=0 a, b, c og d hele tal
Nulreglen - (x+a)*(x+b)=0 a og b hele tal
Nulreglen - (x+a)/(x+b)=0
Nulreglen - a*x*(b*x+c)=0 a, b og c hele tal
Nulreglen - x*(x+a)=0 a helt tal
Simple andengradsligninger - bevis
Simple andengradsligninger - x^2=k hvor k er et helt tal
Simple andengradsligninger - x^2=k hvor k er positivt kvadrattal
Simple andengradsligninger - x^2=k hvor kan kan være 0 eller negativ
To ligninger to ubekendte (heltals løsning)
To ligninger to ubekendte (heltals løsning) 1
Lineære funktioner
Bestem a i den lineære funktion
Bestem afhængig værdi i lineær model (el-motor)
Bestem b i den lineære funktion
Bestem den absolutte afvigelse mellem model og observation (el-motor)
Bestem den afhængige værdi for lineær funktion
Bestem den afhængige værdi ud fra forskrift for stykkevis lineær funktion
Bestem den afhængige værdi ud fra graf for lineær funktion
Bestem den afhængige værdi ud fra graf for stykkevis lineær funktion
Bestem den relative afvigelse mellem model og observation (el-motor)
Bestem den uafhængige værdi for lineær funktion
Bestem den uafhængige værdi ud fra forskrift for stykkevis lineær funktion
Bestem den uafhængige værdi ud fra graf for lineær funktion
Bestem den uafhængige værdi ud fra graf for stykkevis lineær funktion
Bestem forskrift for en ret linje
Bestem forskrift for en stykkevis lineær funktion ud fra grafen
Bestem forskrift for lineær funktion og om der er tale om en funktion
Bestem forskrift for ret linje ud fra graf svær
Bestem forskrift for ret linje ud fra to punkter
Bestem forskrift og udfyld tabellen
Bestem grafen for en lineær funktion to punkter i koordinatsystem
Bestem residual for model (el-motor)
Bestem residual for punkt givet funktion med graf
Bestem residual for punkt givet funktion uden graf
Bestemmelse af lineær sammenhæng ud fra to punkter
Bevis for a i lineære funktioner
Bevis for b i lineære funktioner
Find regneforskrift i lineær funktion - find a ud fra to punkter
Find regneforskrift i lineær funktion - find b ud fra a og et punkt
Find regneforskrift i lineær funktion - find regneforskrift ud fra to punkter
Forskrift for invers funktion til lineær funktion med graf
Forskrift for invers funktion til lineær funktion uden graf
Grafisk betydning af a og b for lineær funktion - aflæs a på grafen
Grafisk betydning af a og b for lineær funktion - aflæs b på grafen
Grafisk betydning af a og b for lineær funktion - flyt grafen så den passer med regneforskrift
Grafisk forståelse af lineær funktion - træk i skydere og find reglerne
GUN screening 2 2020 opgave 1
GUN screening 2 2020 opgave 10
GUN screening 2 2020 opgave 11
GUN screening 2 2020 opgave 12
GUN screening 2 2020 opgave 13
GUN screening 2 2020 opgave 14
GUN screening 2 2020 opgave 2
GUN screening 2 2020 opgave 3
GUN screening 2 2020 opgave 4
GUN screening 2 2020 opgave 5
GUN screening 2 2020 opgave 6
GUN screening 2 2020 opgave 7
GUN screening 2 2020 opgave 8
Lineær funktion forskrift og graf (åben)
Lineær funktion forskrift og tabel (åben)
Lineær funktion graf og sproglig beskrivelse (åben)
Lineær funktioner Ligefrem Proportional
Lineær funktionsforskriftsbestemmelse fra 2punkter
Lineær regression - regression i Maple ved hjælp af GUXmodel
Lineær regression bestem a og b
Lineære funktioner Afgør om punktet P ligger på grafen for f(x)(ax+b) Lineær
Lineære funktioner (ax+b, a!=0) løs f(x) = tal eller bestem f(tal)
Lineære funktioner aflæs a og b
Lineære funktioner Bestem a og b for den rette linje f(x) = ax+b ud fra 2 punkter a og b heltal
Lineære funktioner Bestem skæringspunkt mellem 2 lineære funktioner(ax+b) - Heltal - L=Ø ikke mulig
Lineære funktioner Regression
Lineære funktioner Tegn den rette linje
Lineære funktioner ud fra tekst
Lineærefunktioner- vingummibamsefabrikanten 1 gæt priser ud fra uendelig mange spørgsmål
Lineærefunktioner- vingummibamsefabrikanten 2 regn priser ud fra 2 spørgsmål
Nulpunkt for lineær funktion
Opstil lineær model fra beskrivelse
Regneforskrift og graf for lineær funktion - genkend graf for lineær funktion
Regneforskrift og graf for lineær funktion - genkend regneforskrift for lineær funktion
Residualplot i Maple - Brug GUXmodel til lineær regression og residualplot
Ret linje ud fra to punkter_feedback (KSH)
Skæringspunkt mellem to rette linjer (kun forskrifter)
Skæringspunkt mellem to rette linjer m graf og forskrift
Skæringspunkt mellem to rette linjer med forskrift
Stykkevis lineære funktioner - find regneforskrift for ikke kontinuert funktion
Stykkevis lineære funktioner - find regneforskrift for kontinuert funktion
Stykkevis lineære funktioner - grafisk løsning af ligning mellem en stykkevis lineær funktion og en lineær funktion
Udfyld tabel ud fra graf for lineær funktion
Udfyld tabel udfra forskrift for lineær funktion
Vækst over flere x enheder for lineære funktioner - find x tilvæksten ud fra y tilvæksten og graf
Vækst over flere x enheder for lineære funktioner - find x tilvæksten ud fra y tilvæksten og regneforskrift
Vækst over flere x enheder for lineære funktioner - find y tilvæksten ud fra x tilvæksten og graf
Vækst over flere x enheder for lineære funktioner - Find y tilvæksten ud fra x tilvæksten og regneforskrift
Vælg hvilken graf der passer bestemt forskrift
X forskydning af graf for lineær funktion
Y forskydning af graf for lineær funktion
Logaritmefunktioner
Aflæs naturlig logaritme
Aflæs titalslogaritme
Anbring underinddeling på logaritmisk skala 1 - lige streger
Anbring underinddeling på logaritmisk skala 2 - logaritmisk anbragte streger
Bestem dB-ændring ved fordobling af lydintensitet
Bevis logaritmeregel 1
Bevis logaritmeregel 2
Bevis logaritmeregel 3
Brug logaritmeregneregler til at omskrive udtryk med tal
Figur til logaritmisk skala 1 - almindelig og logaritmisk skala
Figur til logaritmisk skala 2 - underinddeling af logaritmisk skala
Figurer til teksten om grafer til logaritmefunktioner
Find den naturlige logaritme ved hjælp af lommeregner eller CAS
Find logaritme med tilfældigt grundtal (naturligt tal) ved hjælp af lommeregner eller CAS
Find løsning til ligning a^x=b (hvor b er en potens af a og b er et naturligt tal) ved hjælp af den rigtige logaritme
Find løsning til ligning a^x=b (hvor b ikke nødvendigvis er en potens af a, men a og b er naturlige tal)
Find titalslogaritme til 10talspotenser uden brug af lommeregner
Find titalslogaritme til andre tal ved hjælp af CAS eller lommeregner
Genkend grafen for en logaritmefunktion
Grafen for den naturlige logaritme - Find den naturlige logaritme og svar på spørgsmål om grafen for den naturlige logaritme
Hvordan ændrer grafen sig når man ændrer grundtallet for en logaritmefunktion
Løs ligninger ved hjælp af logaritmefunktioner med den rigtige logaritme - stilaseret
Løs ligninger ved hjælp af titalslogaritmen - stilaseret
Lyd og lys
Kosmologi Rødforskydning z og v
Mekanik
Kinematik Stedgraf
Kosmologi Bestem Hubble konstanten
Kosmologi Hubble afstand z og bølgelængde
Kosmologi Præcision af z
Tryk Enheder
Tryk Kampvogn
Tryk mellem to stempler
Mængdeberegning
Bestem massen ud fra stofmængden og stoffet.
Naturvidenskabeligt verdensbillede
Astronomi Geostationær Bane
Lær dine præfiks udenad
Normalfordeling
Angiv intervaller med de 68.3 %, 95.4 % og 99.7 % mest sandsynlige observationer for en normalfordeling ud fra middelværdi og spredning
Bestem $P(X\le a)$ ud fra graf for fordelingsfunktion for X. X er normalfordelt.
Bestem $P(X\le x)$ for normalfordelt stokastisk variabel givet middelværdi og spredning.
Bestem middelværdi for normalfordelt stokastisk variabel.
Bestem middelværdi og spredning af data.
Bestem middelværdi og spredning ud fra graf for tæthedsfunktion
Bestem middelværdi og spredning ud fra grafen for en fordelingsfunktion for en normalfordeling
Figur til normalfordeling
Figurer til vigtige sandsynligheder for normalfordeling
Find kumulerede sandsynligheder for en binomialfordeling ved hjælp af den approksimerede normalfordeling
Find middelværdi og spredning for den approksimerede normalfordeling til en binomialfordeling med kendt n og p og find desuden en kumuleret sandsynlighed for den approksimerede normalfordeling
Genkend frekvensfunktionen for en normalfordeling og aflæs middelværdi og spredning
Normalfordeling Binomial approksimation
Normalfordeling Middel
Normalfordeling Sandsynlighed
Plangeometri
Afgør hvordan punktet ligger i forhold til en cirkel
Afgør om linjerne er parallelle, sammenfaldende eller krydser hinanden i et punkt
Beregn koordinatsæt til punkt på cirkel
Bestem $k$ så linjen er tangent til cirklen
Bestem $x_0$ så linjen er tangent til cirklen
Bestem afstanden fra et punkt til en linje
Bestem afstanden mellem to punkter
Bestem cirklens radius og koordinatsættet til centrum
Bestem den spidse vinkel mellem en linje og andeneaksen
Bestem den spidse vinkel mellem en linje og førsteaksen
Bestem hvor et punkt ligger i forhold til en cirkel (D1/D2)
Bestem ligning for linje gennem to punkter
Bestem ligning for linje gennem to punkter uden graf
Bestem ligningen for cirklen givet centrum og radius
Bestem ligningen for en linje ud fra parameterfremstillingen
Bestem ligningen for tangent til en cirkel i et givet punkt
Bestem radius af cirklen så linjen er tangent til cirklen
Bestem skæringspunkt mellem cirkel og linje
Bestem skæringspunkt mellem linje og andenaksen
Bestem skæringspunkt mellem linje og førsteaksen
Bestem skæringspunkt mellem to linjer
Bestem tangent til cirkel med given hældning
Bestem vinklen mellem to linjer
Bevis for afstandsformlen
Bevis linjens ligning ud fra hældning og punkt
Brug af afstandsformlen til at finde afstanden mellem to punkter
Figur til cirkeltangent
Figur til eksemplet om afstand fra punkt til linje
Figur til eksemplet om afstand mellem to punkter
Figur til eksemplet om linjers skæring
Figur til eksemplet om projektion af punkt på linje
Figurer til eksempler om vinkel mellem linjer
Find afstand fra punkt til linje med brug af CAS
Find afstand fra punkt til linje uden brug af CAS
Find centrum og radius ud fra cirklens ligning
Find cirkelligning ud fra centrum og tangent uden brug af CAS
Find cirkeltangent gennem punkt på cirklen ud fra cirkelligning og punkt uden brug af CAS
Find cirklens ligning ud fra centrum og radius
Find den ortogonale linje gennem et punkt
Find den spidse vinkel mellem linjerne uden brug af CAS
Find hældningsvinklen uden brug af CAS
Find linjens ligning ud fra punkt og hældning uden CAS
Find linjens ligning ud fra to punkter uden CAS
Find projektion af punkt på linje med brug af CAS
Find projektion af punkt på linje uden brug af CAS
Find skæring mellem cirkel og linje uden brug af CAS
Find skæringspunkterne med akserne for en ret linje ud fra ligningen
Find skæringspunktet mellem linjer uden brug af CAS
Hældningsvinkel
Omform cirkelligning begge veje
Omform cirkelligning fra den hvor man kan aflæse centrum og radius
Omform cirkelligning til den hvor man kan aflæse centrum og radius med IT
Omform cirkelligning til den hvor man kan aflæse centrum og radius uden IT
Tegn cirkel i GeoGebra ud fra centrum og punkt og angiv cirkelligningen
Tegn cirkel i GeoGebra ud fra centrum og radius og angiv cirkelligningen
Tegn cirkel i GeoGebra ud fra cirkelligningen og skift til den anden form af cirkelligningen
Tegn cirkel i GeoGebra ud fra tre punkter og angiv cirkelligningen
Tegn cirkel og linje i GeoGebra og find skæringspunkterne
Tegn cirkel og linje og angiv antallet af skæringspunkter
Tegn cirkel og punkt på cirklen i GeoGebra og tegn cirkeltangent gennem punktet. Angiv tangentens ligning
Tegn kurve i GeoGebra og sæt navn på
Tegn linearkombination af to vektorer
Tegn linje i geoGebra gennem to punkter. Angiv linjens ligning
Tegn linje i GeoGebra ud fra ligningen og find hældningsvinklen
Tegn linje i geoGebra ud fra ligningen og skift mellem de to former af linjens ligning
Tegn to linjer i GeoGebra og find den spidse vinkel mellem dem
Tjek om linjen er tangent til cirklen uden brug af CAS
Tjek om linjerne er ortogonale
Undersøg om et punkt ligger på cirkelperiferien
Vinkel mellem linjer
Polynomier
Afgør hvilken regneforskrift der tilhører et polynomium
Afgør maksimalt og minimalt antal ekstrema for et polynomium ud fra regneforskriften (graden)
Afgør om regneforskriften hører til et polynomium
Afgør ved hjælp af grafen om polynomiet har en lige eller en ulige grad
Aflæs antallet af ekstrema på grafen for et polynomium
Aflæs antallet af rødder for et polynomium på grafen
Bestem forskrift for tredjegradspolynomium gennem fire punkter
Bestem graden af et polynomium ud fra grafen
Bestem graden af polynomiet ud fra grafen
Bestem graden af polynomium ud fra forskrift
Bestem nulpunkter for 3.gradspolynomium
Find antal rødder i et polynomium ud fra regneforskriften
Find polynomiets grad
Lav faktoropløsning for et polynomium ud fra kendte rødder (ikke nødvendigvis et andengradspolynomium)
Lav nyt polynomium ud fra rødder og et polynomium uden rødder
Lav polynomium regression med polynomier af forskellig grad og find det med mindst grad, der passer bedst til data
Prøv dig frem med grafen for et polynomium
Regression til et 2. 3. eller 4. gradspolynomium (valgt af opgaven)
Tjek om r er rod i et polynomium
Undersøg om a er rod i et polynomium
X forskydning af graf for tredjegradspolynomium
Y forskydning af graf for tredjegradspolynomium
Potensfunktioner
Afhængig værdi i potens model
Aflæs b på grafen for en potensfunktion
Aflæs b-værdi i en potensfunktion 1
Aflæs b-værdi i en potensfunktion 2
Aflæs b-værdi i en potensfunktion 3
Bevis for a - potensfunktioner
Bevis for b - potensfunktioner
Find a for potensiel funktion gennem to punkter
Find a ud fra væksten på x og y for en potensiel funktion
Find b for potensiel funktion ud fra a og et punkt
Find en regneforskrift for en potensiel funktion ud fra væksten på x og y og et punkt
Find regneforskrift for lineær, eksponentiel og potensfunktion ved regression og afgør hvilken der er den rigtige ud fra residualplot
Find regneforskrift for potensiel funktion gennem to punkter
Find væksten på x ud fra væksten på y for en potensiel funktion
Find væksten på y ud fra væksten på x for en potensiel funktion
Find x værdien ud fra regneforskrift og y værdi for en potensfunktion
Find y værdien ud fra regneforskrift og x værdi for en potensfunktion
Forskrift for Potensfunktion ud fra tekst om kager
Forskrift for Potensfunktion ud fra tekst om maling af kugler
Gendkend potensiellefunktioner ud fra regneforskrift
Lav potensregression og residualplot og svar på om residualplottet viser at der er tale om en potensfunktion
Lav potensregression og skriv regneforskriften
Potensfunktioner Beregn x eller y
Potensfunktioner Bestem potensfunktion gennem 2 punkter
Potensfunktioner Regression
Potensfunktioner vækst
Potensregression bestem a og b
Procent - procent vækst af x
Procent - procent vækst af y
Sammenhæng mellem graf og a for en potensfunktion
Topunkt for potensfunktion
Uafhængig værdi for potens model (æble)
Y forskydning af graf for potensfunktion
Procent- og rentesregning
Annuitet Huskøb
Annuitet Huskøb rente og terminer
Annuitet Huskøb ydelse pr kvartal
Annuitet Mobilkøb ÅOP og samlet omkostninger
Annuitet Opsparing Indbetaling og rente
Annuitet Opsparing Kapital og terminer
Annuitet Skilsmisse restgæld
Annuitetslån - blandet opgave (find G, y, n eller r valgt af opgaven)
Annuitetslån - find G
Annuitetslån - find n
Annuitetslån - find r
Annuitetslån - find restgælden
Annuitetslån - find y
Annuitetsopsparing - blandet opgave (find A, B, n eller r valgt af opgaven)
Annuitetsopsparing - find A
Annuitetsopsparing - find b
Annuitetsopsparing - find n
Annuitetsopsparing - find r
Figur til eksemplet om procent af procent
Find begyndelsesværdien
Find den gennemsnitlige rente
Find den gennemsnitlige rente og slutkapitalen
Find det vejede gennemsnit
Find indekstal ud fra pris og indekstal i et andet år, der ikke er basisåret
Find indekstal ud fra prisen i basisåret
Find prisen ud fra indekstal og pris og indekstal i et andet år end basisåret
Find prisstigningen i procent ud fra indekstal
Find procent af et tal
Find procentændring ud fra fremskrivningsfaktor
Find renten i enten kort eller lang periode ud fra den anden
Find renten i kort eller lang periode kombineret med at find Kn
Find renten i kort periode ud fra renten i lang periode
Find renten i lang periode ud fra renten i kort periode
Find stigningen/faldet i procent og i procentpoint
Hvor mange procent af klassens elever ryger - procent af procent
Hvor mange procent udgør et tal ud af et andet tal
Kapitalfremskrivning - find Kn, K0, n eller r tilfældigt valgt
Læg procenter til
Omskriv procent til decimaltal
Omsæt procent til fremskrivningsfaktor
Træk flere rabatter fra efter hinanden
Træk procenter fra
Regression
Bestem residual i lineær regression
Eksponentiel regression bestem a og b
Lineær funktioner Afstandskvadrat
Lineære funktioner Manuel regression
Lineære funktioner Manuel regression 2
Lineære funktioner Regression Ekstrem Strygning
Rumgeometri
Skriv ligning for plan gennem kendt punkt med kendt normalvektor-virker ikke
Sandsynlighedsregning
Afgør om der er tale om et sandsynlighedsfelt
Afgør om et eksperiment er stokastisk eller deterministisk
Afgør om to hændelser er afhængige eller uafhængige ud fra sandsynligheder
Bestem manglende sandsynlighed i sandsynlighedsfelt
Brug af sandsynlighedslommeregner i GeoGebra til at finde sandsynligheder for normalfordeling og binomialfordeling
Eksempel på brug af GeoGebras sandsynlighedslommeregner
Figurer til stolpediagram og sandsynlighedsfordeling
Find den manglende sandsynlighed i en tabel der fastlægger et sandsynlighedsfelt
Find middelværdi, varians og spredning ud fra en tabel med sandsynlighedsfordelingen
Find middelværdi, varians og spredning ud fra et stolpediagram
Find sandsynligheden af den kombinerede hændelse af uafhængige hændelser
Find sandsynligheden af en hændelse ud fra antal gunstige og antal mulige
Find sandsynligheden af en komplementær hændelse
Find sandsynligheden af hændelsen ud fra sandsynligheden af udfald
Find udfaldsrum og sandsynlighed for stokastisk variabel der er summen af terningsiderne med 2 terninger
Find udfaldsrum og sandsynlighed for stokastisk variabel der er summen af terningsiderne med 2, 3 eller 4 terninger
Find udfaldsrum og sandsynlighed for stokastisk variabel der er summen af terningsiderne med 3 terninger
Find udfaldsrum og sandsynlighed for stokastisk variabel der er summen af terningsiderne med 4 terninger
Lav en tabel med sandsynlighedsfordelingen ud fra et stolpediagram
Sandsynlighed for udvalg i klasse
Skelne mellem apriori og frekventiel sandsynlighed
Tegn stolpediagram ud fra tabel med sandsynlighedsfordeling, ved at trække i punkter
Statistik generelt
Angiv størrelsen af populationen og sammensætningen af en stratificeret stikprøve med en variabel
Bestem den afhængige værdi for en lineær model (lineær regression)
Bestem en værdi for en stokastisk variabel givet middelværdien
Bestem middelværdi og spredning for en stokastisk variabel
Bestem sandsynligheden for en bestemt værdi for en stokastisk variabel
Lineær regression
Stikprøver - find den skjulte variabel i den forkerte konklusion
Stikprøver - find den statistiske usikkerhed ved et 95 % konfidensinterval ud fra n og p
Stikprøver - find systematiske fejl ved metoder til udvælgelse af stikprøver
Stikprøver - sæt ord ind i definitionerne
Sæt forklaringer sammen om hypotesetest
Tal
1. grads ligning med feedback
Afgør om der er tale om relativ eller absolut vækst ud fra tekst
Afsæt tal på tallinje
Andel af figur
Bestem den procentvise ændring
Bestem slutværdi med indekstal
Brug lommeregner til at finde den nte rod af a
Brug potensregneregel 1 til at finde potensen uden at regne tallet
Brug potensregneregel 2 til at finde potensen uden at regne tallet
Brug potensregneregel 3 til at finde potensen uden at regne tallet
Brug potensregneregel 4 til at finde potensen uden at regne tallet
Brug potensregneregel 5 til at finde potensen uden at regne tallet
Differens mellem heltal og brøk
Division af brøk med heltal
Division af heltal med brøk
Division mellem brøker
Faktorisering af udtryk
Find a i 0te og a i 1te uden brug af lommeregner eller CAS
Find den absolutte og den relative vækst mellem to værdier
Find den nte rod af a
Find kvadratrøder af kvadrattal uden brug af lommeregner eller CAS
Find n! med lommeregner eller CAS
Find n! uden lommeregner (lille n)
Find og afrund kvadratroden af tal der ikke nødvendigvis er kvadrattal med lommeregner
Find rodeksponenten
Fortegn - find fortegn gange
Fortegn - find fortegn gange og dividere
Gang parenteserne ud $(ax+b)(ax-b)$
Gang parenteserne ud $(ax+b)^2$
Gang parenteserne ud $a(x+b)+c(y+d)$
Gang to parenteser sammen med feedback
Kvadrat på toleddet størrelse
Kvadratsæninger - Anden kvadratsætning- omskrive til parenteser
Kvadratsæninger - Første kvadratsætning - omskriv til parenteser
Kvadratsæninger - tredje kvadratsæning omskriv til parenteser enkel
Kvadratsæninger - Tredje kvadratsætning - omskrive til parenteser
Kvadratsætninger - Anden kvadratsætning parenteser fjernes
Kvadratsætninger - første eller anden kvadrasætning parenteser fjernes enkel
Kvadratsætninger - Første kvadratsætning parenteser fjernes
Kvadratsætninger - Første og anden kvadratsætning omskriv til parenteser enkel
Kvadratsætninger - Tilfældig kvadratsætning - omskrive til parenteser
Kvadratsætninger - Tredje kvadratsætning parenteser fjernes
Kvadratsætninger - tredje kvadratsætning parenteser fjernes enkel
Kvadratsætningerne - Bevis for anden kvadratsætning
Kvadratsætningerne - Bevis for første kvadratsætning
Kvadratsætningerne - Bevis for tredje kvadratsætning
Kvadratsætningerne - Tilfældig kvadratsæning parenteser fjernes
Led og faktorer - find antal faktorer
Led og faktorer - find antal led
Led og faktorer - genkend faktor
Led og faktorer - genkend led
Led og faktorer - opløs i primtalsfaktorer
Ligning $ax+c=b$, hvor $a$, $b$ og $c$ er heltal
Ligning $ax+c=b$, hvor $a$, $b$ og $c$ positive heltal
Ligning $ax+c=dx+b$
Ligning $ax=b$ hvor $a$ er positivt heltal og $b$ heltal
Ligning $ax=b$, $a$ og $b$ positive heltal
Ligning $e(ax+c)=dx+b$
Løs ligningssystem $ax+b=y$ og $cx+d=y$
Løs ligningssystem $ax+by=c$, $dx+ey=f$
Løs ligningssystem med to ligninger
Negative tal dividere
Negative tal gange
Negative tal gange og dividere 3 tal
Negative tal på tallinjen
Negative tal plus og minus
Numerisk værdi - større end mindre end
Numerisk værdi - udregning
Numerisk værdi - værdi
Omskriv bogstavudtryk ved hjælp af en af potensregnereglerne
Omskriv bogstavudtryk ved hjælp af potensregneregel 1
Omskriv bogstavudtryk ved hjælp af potensregneregel 2
Omskriv bogstavudtryk ved hjælp af potensregneregel 3
Omskriv bogstavudtryk ved hjælp af potensregneregel 4
Omskriv bogstavudtryk ved hjælp af potensregneregel 5
Omskriv bogstavudtryk ved hjælp af potensregnereglerne
Omskriv brøk til procent
Omskriv fra brøkeksponenter til rødder og potenser
Omskriv fra eksponentiel notation til tal uden eksponentiel notation
Omskriv fra potenser til rødder
Omskriv fra rødder og potenser til brøkeksponenter
Omskriv fra rødder til potenser
Omskriv fra tal uden eksponentiel notation til tal med eksponentiel notation
Omskriv gangestykke til potens
Omskriv mellem positive og negative eksponenter
Omskriv potensudtryk til gangestykke
Parenteser - gang ind i parentes med 3 led
Parenteser - gang ind i to parenteser med 3 led og reducer
Parenteser - gang to parenteser sammen med 2 led og både a, b og tal
Parenteser - gang to parenteser sammen med to led og a og b
Parenteser - gang to parenteser sammen med tre led
Parenteser - opløse parenteser - 2 parenteser
Parenteser- opløseparenteser
Potensregneregel differens af eksponenter
Potensregneregel produkt af eksponenter
Potensregneregel sum af eksponenter
Potensregneregel sum og differens af eksponenter
Procent af tal
Procentafvigelse
Procentdel af tal
Produkt 10-tabellen
Produkt 11-tabellen
Produkt 12-tabellen
Produkt 2-tabellen
Produkt 3-tabellen
Produkt 4-tabellen
Produkt 5-tabellen
Produkt 6-tabellen
Produkt 7-tabellen
Produkt 8-tabellen
Produkt 9-tabellen
Produkt af brøker
Produkt af heltal og brøk
Produkt af to heltal 0 - 10
Regnearternes hieraki - a(b+c)+(d+e)f
Regnearternes hieraki - ab+cd+ef
Regnearternes hieraki - flere parenteser og tal
Regnearternes hieraki - kvadratrødder
Regnearternes hierarki $a(b+c)$
Regnearternes hierarki $a(b-c)^d$
Regnearternes hierarki $ab^c$
Regnearternes hierarki (a+d)(b+c)
Regnearternes hierarki - kombination af potenser, parenteser og kvadratrødder
Regnearternes hierarki a-bc
Regnearternes hierarki ab+c
Regning
Relativ ændring fald
Relativ ændring stigning
Skriv eksponent og grundtal i potensudtryk både tal og bogstaver
Sum af brøker
Sum af heltal og brøk
Sum af to heltal -10 - 10
Sum af to heltal 1-10
Sum af to heltal 1-20
Sum af to heltal 1-5
Sum af to heltal 1-50
Sum af to heltal 10 - 100
Sum af to heltal 100 - 1000
Sum af to heltal 100 - 10000
Sum af to tal
Talmængder - sæt hak ved alle talmængder
Talmængder - sæt hak ved mindste talmængde
Udregn n!/m! med m
Udregn potens uden brug af lommeregner eller CAS
Undersøg om $x$ er løsning til ligning
Termodynamik
Tryk under vand
Tryk Varmtluftballon
Trigonometri
Analytisk geometri 2D Bestem linje ax+by+c=0 gennem 2 punkter
Areal af trekant hvor to sider og en mellemliggende vinkel er kendt
Beregn areal i vilkårlige trekanter
Beregn i trekantstilfælde 1 3 sider
Beregn i trekantstilfælde 2 2 sider og vinkel mellem
Beregn i trekantstilfælde 3 det dobbelttydige tilfælde
Beregn i trekantstilfælde 4 2 vinkler og en side
Beregn sider og vinkler i vilkårlige trekanter
Bestem den sidste side i en retvinklet trekant
Bestem hypotenuse
Bestem vinkel B ud fra kateter
Bestem vinkel i retvinklet trekant hosliggende side og hypotenuse
Bestem vinkel i retvinklet trekant med modstående side og hypotenuse
Bestem vinkel i retvinklet trekant sinus
Bestem vinkel ud fra kateter
Bevis for arealformlen i vilkårlige trekanter
Bevis for cosinusrelationerne
Bevis for sinusrelationerne
Brug cosinusrelationerne til at finde en side, når der kan være 0, 1 eller 2muligheder
Brug cosinusrelationerne til at finde en side, når der kun er en
Brug cosinusrelationerne til at finde en vinkel
Brug sinusrelationerne til at finde en side
Enhedscirkel arcus funktioner
Enhedscirkel bestem sin og cos til vinkel
Ensvinklede trekanter - find forstørrelsesfaktor/skalafaktor
Ensvinklede trekanter - find manglende sider
Ensvinklede trekanter - find side i lille trekant ud fra forstørrelsesfaktor
Ensvinklede trekanter - find side i stor trekant ud fra forstørrelsesfaktor
Find vinkel ved hjælp af sinusrelationerne
Højde i trekant hvor to sider og en mellemliggende vinkel er kendt
Navne i trekanter - sider ud fra vinkler IABI
Navne i trekanter - sider ud fra vinkler små bogstaver
Navne i trekanter - vinkler ud fra sider (sider med små bogstaver)
Navne i trekanter - vinkler ud fra sider IABI
Pythagoras bestem katete a
Pythagoras bestem katete b
Retvinklede trekanter - find hosliggende katete ved hjælp af cosinus
Retvinklede trekanter - find hosliggende katete ved hjælp af tangens
Retvinklede trekanter - find hypotenuse ved hjælp af cosinus
Retvinklede trekanter - find hypotenuse ved hjælp af sinus
Retvinklede trekanter - find hypotenusen med pythagoras
Retvinklede trekanter - find katete med pythagoras
Retvinklede trekanter - find manglende sider og vinkler
Retvinklede trekanter - find modstående katete ved hjælp af sinus
Retvinklede trekanter - find modstående katete ved hjælp af tangens
Retvinklede trekanter - find vinkel ved hjælp af cosinus
Retvinklede trekanter - find vinkel ved hjælp af sinus
Retvinklede trekanter - find vinkel ved hjælp af tangens
Retvinklede trekanter - tjek formlen for pythagoras
Specielle linjer - genkend højde, median og vinkelhalveringslinje
Specielle linjer - hvad gælder i trekanten om højde, median og vinkelhalveringslinje
Specielle linjer - tegn højde, median og vinkelhalveringslinje
Trekanter - find arealet ud fra højde og grundlinje
Trekanter - find grundlinjen ud fra areal og højde
Trekanter - find højden ud fra areal og grundlinje
Trekanter - genkend specielle trekanter (ligesidet, ligebenet og retvinklet)
Trekanter - genkend trekant
Trigomometri Enhedscirklen beregn arcCos og arcSin
Trigomometri Enhedscirklen beregn Cos og Sin
Trigonometri Landmåling
Trigonometri Pythagoras
Trigonometri Retvinklet trekant beregn vinkel eller side
Trigonometri Vilkårlig trekant cos
Trigonometri Vilkårlig trekant sin
Trigonometri Vilkårlig trekant sin Intro
Vilkårlige trekanter - identificer trekantstilfælde
Vilkårlige trekanter - konstruer en tilfældig trekant
Vilkårlige trekanter - konstruer trekant og areal
Vilkårlige trekanter - konstruer trekant og højde
Vilkårlige trekanter - konstruer trekant og median
Vilkårlige trekanter - konstruer trekant og vinkelhalveringslinje
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 1 stilaseret
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 1 uden hjælp
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 2 stilaseret
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 2 uden hjælp
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 3 stilaseret én trekant
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 3 stilaseret to trekant
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 3 uden hjælp
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 4 stilaseret
Vilkårlige trekanter - konstruer trekantstilfælde 4 uden hjælp
Vinkel eller side i en trekant hvor længden af to sider og en ikke mellemliggende vinkel er kendt
Vinkel eller side i en trekant hvor længden af to sider og en mellemliggende vinkel er kendt
Vinkel eller side i en trekant hvor to vinkler og den mellemliggende side er kendt
Vinkel eller side i en trekant hvor to vinkler og en ikke mellemliggende side er kendt
Vinkelsum - beregn vinkel i trekant ved hjælp af vinkelsummen
Vinklen i en trekant hvor længden af tre sider er kendt
Trigonometriske funktioner
Aflæs amplitude, periode, frekvens og forskydning + a, b, c og d på grafen for en harmonisk svingning f(x)=a*sin(bx+c)+d
Aflæs amplitude, periode, frekvens og forskydning + a, b, c og d på regneforskriften for en harmonisk svingning f(x)=a*sin(bx+c)+d
Aflæs radiantal
Beregn cosinus, sinus og tangens
Bestem amplituden for en harmonisk svingning ud fra grafen
Bestem ligevægtskonstanten for en harmonisk svingning
Bestem svingningstiden for en harmonisk svingning
Cosinus, sinus og tangens i vigtige vinkler
Enhedscirklen - aflæs cos(x), sin(x) og tan(x) på enhedscirklen ud fra radiantal
Enhedscirklen - aflæs radiantal mellem 0 og 2pi ud fra cos(x) og sin(x)
Harmonisk svingning aflæs amplitude og udgangsniveau
Harmonisk svingning aflæs forskrift
Kend forskel på sin, cos og tan ud fra grafen
Løs den trigonometriske ligning $\cos(x) = a$
Løs ligningen $\cos(x) = a \cdot \sin(x)$
Løs ligninger med trigonometriske funktioner - skriv den komplette løsning
Løs trigonometrisk ligning $\sin x = a$
Løs trigonometriske grundligninger med cosinus
Løs trigonometriske grundligninger med sinus
Omformningsregler og overgangsformler for trigonometriske funktioner
Sæt hak ved de rigtige dm og vm for trigonometriske funktioner
Vektorer i rummet
Vinkel mellem to skærende linjer i rummet
Vektorfunktioner
Parameterkurver Bestem kurvelængde bestem b poly
Parameterkurver Bestem kurvelængden cos sin
Parameterkurver Bestem tangent cos sin
Parameterkurver Bestem tangent poly
Vektorer 2D Skæring mellem linje og parameterfremstilling
Vektorfunktioner Aflæs radius og centrum
Vektorfunktioner Opskriv cirklens parameterfremstilling
Vektorfunktioner Punkter på cirkel
Vektorregning
Afgør ved hjælp af determinanten om to vektorer er parallelle
Aflæs koordinaterne til en vektor
Aflæs normalvektor for linjen ud fra ligning
Aflæs vektorkoordinater
Afstand mellem to punkter
Areal af trekant figur
Areal mellem vektorer analytisk
Areal mellem vektorer grafisk
Beregn skalarprodukt
Beregn vinkel mellem to 3D vektorer
Bestem 3d forbindelsesvektor
Bestem ligning for plan ud fra punkt og normalvektor
Bestem længde og retning af krydsprodukt
Bestem normalvektor og punkt ud fra plans ligning
Bestem skæring mellem linje og koordinatplan
Bestem vektorkoordinat udfra figur
Bestem vektorkoordinat udfra to punkter
Bestem vektorkoordinat udfra to punkter på figur
Bestem vektorlængde udfra to punkter
Enhedsvektorer
Figur sinus og cosinus og vektorer
Figur stedvektor
Figur til afstand fra punkt til linje med vektorer
Figur til beviset for vinkler mellem vektorer
Figur til differens af vektorer
Figur til eksemplet om cirkeltangent ud fra normalvektor
Figur til eksemplet om retningsvinkel og længde af vektorer
Figur til gange over kors med determinanten
Figur til hvad er en vektor
Figur til linjens ligning ud fra normalvektor
Figur til linjens parameterfremstilling
Figur til multipilkation af vektor med et tal
Figur til projektion af vektor
Figur til retningsvinkel og længde af vektorer
Figur til sum af vektorer
Figur til vektor koordinater
Figur vektor koordinater ud fra sinus og cosinus
Figurer til eksemplerne om regning med vektorer
Find afstanden fra punkt til linje (vektorer)
Find areal af parallellogram udspændt af vektorer
Find areal af trekant udspændt af vektorer
Find centrum og radius ud fra parameterfremstilling
Find den oprindelige vektor ud fra tværvektoren
Find determinanten af to vektorer decimaltal
Find determinanten af to vektorer heltal
Find differens af to vektorer ud fra koordinater
Find differensen af to vektorer ved at flytte og vælge vektorer
Find ens vektorer
Find koordinater af vektor der ganges med tal
Find koordinater for vektor mellem to punkter
Find krydsproduktet mellem 3D vektorer
Find linjens ligning ud fra normalvektor og punkt
Find linjens parameterfremstilling ud fra punkt og retningsvektor
Find linjens parameterfremstilling ud fra to punkter
Find længden af projektionen af en vektor på en anden
Find længden af vektoren
Find parameterfremstilling for cirklen ud fra centrum og radius
Find prikproduktet mellem 3D vektorer
Find projektionen af en vektor på en anden
Find retningsvinklen af vektoren
Find skalarprodukt ud fra længderne og vinklen mellem vektorerne
Find skalarproduktet af to vektorer decimaltal
Find skalarproduktet af to vektorer heltal
Find stedvektors koordinater
Find sum af to vektorer ud fra koordinater
Find summen af to vektorer ved at flytte og vælge vektorer
Find tangenten til cirklen ud fra normalvektoren
Find tværvektoren ud fra vektor koordinaterne
Find vektor ganget med et tal ved at vælge mellem vektorer
Find vinkel mellem to vektorer
Find vinklen mellem to vektorer ved hjælp af determinanten
Længden af siden i en trekant analytisk geometri
Omskriv vektors koordinater ved hjælp af længde og retningsvinkel
Omskrivning af linjens ligning til en parameterfremstilling - 1
Omskrivning af linjens ligning til en parameterfremstilling - 2
Omskrivning af linjens parameterfremstilling til en ligning
Ortogonale vektorer
Ortogonale vektorer med ukendt parameter
Parallelle vektorer
Parallelle vektorer med ukendt parameter
Parameterfremstilling og punkt på linje
Projektion af vektor på vektor
Projektion af vektor på vektor uden graf
Regn med 3D vektorer
Regn med vektorkoordinater (samleopgave)
Regning med vektorer
Skriv vektors koordinater, når længde og retningsvinkel er kendt
Skæring mellem linjer ud fra parameterfremstilling
Sum af to vektorer analytisk
Sum af to vektorer grafisk
Tegn vektor med bestemte koordinater ved at trække i endepunkter
Tegn vektorsum og vektordifferens
Vektor mellem to punkter
Vektorer 2D Bestem t så ortogonal
Vektorer 2D Bestem t så ortogonal Lineær
Vektorer 2D Bestem t så parallelle
Vektorer 2D Bestem t så parallelle Lineær
Vektorer 2D Produkt Tværvektor Determinant
Vektorer 2D Projektion
Vektorer 2D Projektion Tegn
Vektorer 2D Regning
Vektorer 2D Sum tegn og beregn
Vektorer 2D Tegn vektor med udgangspunkt i P
Vektorer 2D Trekant
Vektorer 2D vektorer vinkel
Vektorer 2D Vinkel
Vektorlængde ud fra to punkter på graf
Vinkel mellem vektorer
Vinklen i en trekant analytisk geometri
Vinklen i en trekant kun koordinatsæt

Hvis du og dine studerende opretter en profil kan du/I

Logo
Om Yourskills   ·   Servicevilkår   ·   Retningslinjer for fællesskab   ·   Privatlivspolitik   ·   Databehandling